Specjalne rachunki dla podatników od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy (nie tylko przedsiębiorcy) i płatnicy będą wpłacać najważniejsze podatki i niepodatkowe należności, stanowiące dochód budżetu państwa (np. mandaty) na specjalne rachunki.

Aktualizacja: 22.12.2019 21:14 Publikacja: 22.12.2019 00:01

Specjalne rachunki dla podatników od 1 stycznia 2020 r.

Foto: Adobe Stock

Każdy z urzędów skarbowych posiada teraz (jeszcze tylko do 31 grudnia) odrębne rachunki bankowe właściwe do gromadzenia różnego rodzaju dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. Podatnicy i płatnicy obowiązani są dokonywać wpłat na różne rachunki bankowe. Ponadto obecnie zmiana właściwości miejscowej lub rzeczowej podatnika lub płatnika skutkuje zmianą rachunków bankowych właściwych do wpłat, co wiąże się z koniecznością każdorazowego wyszukania numerów tych rachunków.

Co się zmieni

1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy określające tzw. mikrorachunek (są określone w art. 61b dodanym do ordynacji podatkowej). Będzie to rachunek, za pomocą którego podatnicy i płatnicy będą wpłacać należności z tytułu:

1) podatku od towarów i usług,

2) podatku dochodowego od osób fizycznych,

3) podatku dochodowego od osób prawnych,

4) niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa (należności te wymienia art. 60 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 869 ze zm.), np. należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe (zob. art. 60 pkt 6a ustawy o finansach publicznych).

Czytaj także: Indywidualne rachunki podatkowe od 1 stycznia 2020 r.

Trzeba samodzielnie wygenerować

Numery mikrorachunków będą mieć charakterystyczną strukturę (zob. art. 61b § 2 ordynacji podatkowej). Otóż, poza sumą kontrolną i numerem rozliczeniowym jednostki organizacyjnej banku, zawierać będą identyfikator podatkowy podatnika lub płatnika, tj.:

1) numer PESEL – w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,

2) NIP – w przypadku pozostałych podmiotów.

Co istotne, wygenerowanie numeru mikrorachunku jest już możliwe poprzez stronę https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Warunkiem wygenerowania tego numeru jest podanie identyfikatora podatkowego podatnika lub płatnika (zob. art. 61b § 3 ordynacji podatkowej), tj. NIP albo PESEL.

Dla wszystkich podmiotów...

Obowiązek dokonywania wpłat przy użyciu mikrorachunków będzie dotyczyć wszystkich podatników i płatników, a nie tylko ich określonej grupy (np. przedsiębiorców). W szczególności także osoby prywatne będą musiały wpłacać (np. podatek dochodowy) przy użyciu mikrorachunków.

...ale nie dla wszystkich danin

Mikrorachunek nie będzie właściwy do wpłat wszystkich rodzajów podatków. W szczególności nie będzie on właściwy do wpłat z tytułu podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków lokalnych (np. podatku od nieruchomości).

Każdy podmiot będzie posiadał jeden mikrorachunek również wówczas, gdy poza posiadaniem statusu podatnika pełni również rolę płatnika. Przy wykorzystaniu tego samego mikrorachunku podmioty takie będą zatem dokonywały zarówno wpłat z tytułu własnych zobowiązań podatkowych (w tym własnych zaliczek na podatek), jak i kwot pobieranych jako płatnik (np. zaliczek na podatek dochodowy pobieranych od dochodu pracowników czy wpłat podatku u źródła).

Mikrorachunek będzie wykorzystywany wyłącznie do dokonywania wpłat i identyfikacji podmiotu na poziomie urzędu skarbowego. Nie będą na niego zwracane nadpłaty. Zwroty takie dokonywane będą na dotychczasowych zasadach, tj. na rachunki bankowe wskazane przez podatników i płatników, zgodnie z przepisami ustawy o  NIP.

Nie ma przepisów przejściowych

Ustawodawca nie przewidział przepisów przejściowych dotyczących stosowania art. 61b ordynacji podatkowej. Powoduje to, że od 1 stycznia 2020 r. na mikrorachunek powinny być dokonywane wszystkie wpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych. Dotyczy to również wpłat dotyczących kwot za rok 2019, np. wpłat podatku dochodowego za 2019 r. czy podatku od towarów i usług za grudzień 2019 r. lub za IV kwartał 2019 r.

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 61b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Każdy z urzędów skarbowych posiada teraz (jeszcze tylko do 31 grudnia) odrębne rachunki bankowe właściwe do gromadzenia różnego rodzaju dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. Podatnicy i płatnicy obowiązani są dokonywać wpłat na różne rachunki bankowe. Ponadto obecnie zmiana właściwości miejscowej lub rzeczowej podatnika lub płatnika skutkuje zmianą rachunków bankowych właściwych do wpłat, co wiąże się z koniecznością każdorazowego wyszukania numerów tych rachunków.

Pozostało 87% artykułu
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Sądy i trybunały
Seria wyroków kopiuj-wklej. W tle batalia o koncesję dla aptek
Sądy i trybunały
Nowy dyrektor KSSiP: do sądów rzadko przychodzą intelektualiści czy prawnicy
Podatki
Uparty obdarowany zapłaci podatek, bo nie chciał pokazać wydruku z konta
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Prawo rodzinne
Rozwód u notariusza lub przed urzędnikiem USC. Resort Bodnara ma śmiały plan