Fiskus nie planuje wprowadzania ulg w podatku od spadków i darowizn dla dzieci z rodzin zastępczych. Tak wynika z odpowiedzi ministra finansów na interpelację (nr 3169) trzech posłów z PiS.

Przypomnijmy, że zwolniona z podatku jest darowizna dla najbliższej rodziny, czyli osób zaliczających się do tzw. zerowej grupy. Są w niej m.in. dzieci. Jeśli jej wartość nie przekracza 9637 zł, nie trzeba jej nigdzie zgłaszać. Jeśli jest większa, musimy poinformować o niej urząd skarbowy (w ciągu sześciu miesięcy). Unikniemy tego obowiązku, jeśli umowa została zawarta w formie aktu notarialnego.

Z tej ulgi nie skorzystają jednak dzieci z rodzin zastępczych. Zdaniem ministra finansów zrównanie ich uprawnień z przywilejami dzieci naturalnych nie znajduje uzasadnienia. Instytucja rodziny zastępczej pełni bowiem w polskim systemie opieki nad dzieckiem inną funkcję niż rodzina naturalna. Przepisy nakładają na nią inne prawa i obowiązki. W konsekwencji, różnie są także uregulowane kwestie podatkowe, w tym dotyczące nieodpłatnego przekazywania majątku.

Ministra nie przekonały przedstawione przez posłów argumenty. Między innymi taki, że niejednokrotnie dzieci pozostają w pieczy zastępczej przez kilkanaście lat i między nimi a rodzicami powstają trwałe więzi emocjonalne. Rodzice chcieliby pomóc im się usamodzielnić i zapewnić godny start w dorosłe życie. Ale wychowankowie najczęściej nie są w stanie spełnić obowiązku zapłaty podatku np. od darowanej czy dziedziczonej nieruchomości lub środków pieniężnych.

Minister finansów przypomniał, że ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje pewne preferencje dla rodzin zastępczych. Mianowicie zwalnia z daniny nabycie przez osoby tworzące rodzinę zastępczą pieniędzy lub innych rzeczy pod warunkiem, że w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania zostaną przeznaczone na cele bezpośrednio związane ze sprawowaniem pieczy zastępczej. Ponadto osoby wychowujące się w rodzinie zastępczej mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Pod pewnymi warunkami, m.in. wtedy, gdy nie posiadają własnego mieszkania i sprawowały opiekę nad spadkodawcą przez co najmniej dwa lata oraz będą mieszkać w nabytym lokalu przez pięć lat.

Jeśli nie uda się z tego zwolnienia skorzystać, można zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o udzielenie indywidualnej ulgi, np. odroczenie terminu zapłaty podatku albo nawet jego umorzenie.

Minister podkreślił też, że osoby wychowujące się w rodzinach zastępczych zachowują prawo do nieopodatkowanego nabycia majątku po swoich rodzicach naturalnych i rodzeństwie. Celem wprowadzenia zwolnienia określonego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn była ochrona interesów majątkowych osób z kręgu najbliższej rodziny i nieopodatkowywanie majątku budowanego i przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Zamysł taki nie może być spełniony w przypadku rodzin zastępczych, które mają charakter przejściowy.