Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim [b](II SA/Go 353/09)[/b].

Samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) unieważniło decyzję przyznającą dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego na przygotowaniu zawodowym, bo zatrudniający go przedsiębiorca nie miał odpowiednich kwalifikacji.

Z § 10 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F638C9CCF32129FA489A2F67B786F93E?id=166436]rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (DzU nr 113, poz. 988 ze zm.)[/link] wynika m.in., że oprócz przygotowania pedagogicznego lub ukończonego kursu pedagogicznego przedsiębiorca powinien mieć świadectwo dojrzałości technikum rolniczego.

Tymczasem [b]w opisywanym przypadku pracodawca miał jedynie świadectwo ukończenia tej szkoły[/b].

[srodtytul]Niezgodność z ustawą[/srodtytul]

Wydawałoby się zatem, że decyzja SKO była słuszna, tym bardziej że w [b]wyroku z 30 czerwca 2008 r. WSA (IV SA/GI 1271/07)[/b]przyznał, że kwalifikacje zawodowe w postaci tytułu technika w zawodzie legitymującego się wyłącznie świadectwem ukończenia szkoły bez egzaminu dojrzałości są niewystarczające, by dostać dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych.

Jednak zaskarżone rozstrzygnięcie, mimo prawidłowości ocen w nim zawartych, nie zdobyło akceptacji WSA w Gorzowie. Sąd skupił się bowiem na tym, że § 10 ust. 5 pkt 1 wskazanego rozporządzenia w zakresie, w jakim wprowadza w stosunku do instruktorów praktycznej nauki zawodu wymóg posiadania świadectwa dojrzałości, jest niezgodny z ustawą o systemie oświaty i co ważniejsze z konstytucją.

[srodtytul]Konstytucyjna zasada[/srodtytul]

WSA podkreślił, że [b]warunek posiadania świadectwa dojrzałości nie ma związku z ustawą o systemie oświaty w zakresie, w jakim określa ona kwalifikacje osób prowadzących praktyczną naukę zawodu.[/b]

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Przyznał ponadto, ze powołany przepis rozporządzenia narusza zawartą w art. 32 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=BA255644A44BB3E1761B0CB5244F88A7?id=77990]konstytucji[/link] zasadę równości wobec prawa, poprzez ograniczenie uprawnienia osób mających kwalifikacje zawodowe, uzyskane po ukończeniu technikum, do prowadzenia praktycznej nauki zawodu, w związku z wprowadzeniem w zakresie tej kategorii osób wymogu posiadania świadectwa dojrzałości, a przez to stoi w sprzeczności także z art. 2 konstytucji. Przywołał jako dowód [b]wyrok WSA w Opolu z 7 kwietnia 2009 r.(II SA/Op 29/09)[/b] i uznał w ostateczności, że w opisywanej sprawie nie było podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej o dofinansowaniu.