Tak rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy 16 października 2009 r.(I SA/Bd 694/09)

[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]

Podatnik reprezentowany przez radcę prawnego wniósł skargę na decyzję dyrektora izby skarbowej. Chodziło o odmowę umorzenia zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Sąd skargę odrzucił z powodu nieuiszczenia wpisu sądowego.

[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]

Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

Rozpatrywana przez sąd sprawa mieści się w zakresie zobowiązań podatkowych w rozumieniu § 2 ust. 3 pkt 12 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=171737]rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU nr 221, poz. 2193 ze zm.)[/link]. Wymienione w tym przepisie pojęcie „zakres zobowiązań podatkowych”, wobec treści art. 231 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nie może być rozumiane wąsko jako zakres spraw dotyczących aktu określającego bezpośrednio konkretne zobowiązanie podatkowe, ale musi być rozumiane szerzej – jako wszelkie sprawy pozostające w związku ze zobowiązaniem podatkowym (tak [b]NSA w postanowieniu z 25 lipca 2008 r., II FZ 312/08[/b]). W takiej sytuacji w sprawie skargi nieobjętej wpisem stosunkowym z zakresu zobowiązań podatkowych wpis wynosi 500 zł.

Opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego tej opłacie. Wpis powinien zatem być uiszczony gotówką do kasy wojewódzkiego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy tego sądu. Obowiązek uiszczenia wpisu wynika z powołanego rozporządzenia Rady Ministrów, w którym w § 5 ust. 1 wskazano, że przy uiszczeniu wpisu należy podać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.

Tymczasem strona skarżąca, reprezentowana przez pełnomocnika, radcę prawnego, wniosła skargę, nie uiszczając od niej wpisu stałego. Zgodnie zaś z art. 221 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F72EBAB6E21D48297D41DF82C2D40129?id=166935]prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[/link] [b]pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Przepis ten jednoznacznie wskazuje na ciążący na adwokatach i radcach prawnych obowiązek należytego opłacania wnoszonych pism, które podlegają opłacie stałej, bez konieczności uprzedniego wezwania do uiszczenia opłaty.[/b]