Decyzji tej nie może zastępować opinia biegłego.

[b]Tak orzekł WSA w Szczecinie 28 października 2009 r. (I SA/Sz 455/09).[/b]

Podatnik nabył nieruchomość, nie prowadził na niej jednak działalności gospodarczej ze względu na zły stan techniczny budynków. W deklaracji na podatek od nieruchomości zastosował stawkę właściwą dla nieruchomości pozostałych. Organ podatkowy to zakwestionował i obliczył należny podatek, stosując stawkę jak dla nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Podatnik nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem.

Wskazał, że budynek powinien być przeznaczony do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny. Organ natomiast stwierdził, że budynek jest w dobrym stanie technicznym. Podatnik zażądał powołania biegłego, aby ocenił, czy nieruchomość jest zdatna do prowadzenia w niej działalności gospodarczej.

Organ odmówił, twierdząc, że nie ma decyzji inspektora nadzoru budowlanego dotyczącej przeznaczenia budynku do rozbiórki i nie można jej zastąpić opinią biegłego. Organ II instancji utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Podatnik wniósł skargę do WSA. Sąd ją oddalił. Stwierdził, że zastosowanie stawki podatku właściwej dla nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej wynika jedynie z faktu jej posiadania przez przedsiębiorcę. Jedynie nieruchomości niesłużące i niemogące służyć do prowadzenia działalności gospodarczej „ze względów technicznych” są opodatkowane stawką jak dla nieruchomości pozostałych. W tym celu niezbędne jest wydanie stosownej decyzji administracyjnej, która nie może być zastąpiona przez opinię biegłego.

[i]Autor jest członkiem Zespołu Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte[/i]

[ramka][b]Komentuje Izabela Staszewska-Kula, konsultantka w Dziale Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte (biuro w Warszawie) [/b]

Zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8DE0636DE01D819734CAE3C31CA21D86?id=182297]ustawą o podatkach i opłatach lokalnych[/link] (dalej upol) grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to takie, które znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy, chyba że nie mogą być i faktycznie nie są wykorzystywane do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Wówczas w przypadku budynków i gruntów podatnik może zastosować niższą stawkę podatku (jak dla pozostałych nieruchomości). Natomiast budowle nieużytkowane z powodu złego stanu technicznego nie podlegają opodatkowaniu.

Pojęcie „względy techniczne” nie zostało jednak zdefiniowane w ustawie, należy więc przyjąć jego rozumienie wynikające z języka potocznego, pomocniczo z prawa budowlanego. W praktyce podkreśla się, że są to obiektywne okoliczności natury technicznej, które uniemożliwiają trwałe wykorzystanie nieruchomości do celów konkretnej działalności gospodarczej. Nie należą do nich przyczyny technologiczne, ekonomiczne, finansowe czy sezonowość działalności.

Kolejną kwestią, której nie precyzują przepisy, jest to, kto i na jakiej podstawie ma stwierdzić zaistnienie „względów technicznych”. W komentowanym wyroku WSA w Szczecinie opowiedział się za poglądem, że jedynie decyzja inspektora nadzoru budowlanego dotycząca rozbiórki jest dokumentem uprawniającym do zastosowania niższej stawki podatku z tego tytułu.

Nie sposób zgodzić się z takim stanowiskiem, zwłaszcza że żaden przepis upol nie przewiduje wymogu posiadania konkretnego aktu administracyjnego z zakresu prawa budowlanego (np. decyzji o rozbiórce), na podstawie którego można udowodnić zaistnienie „względów technicznych”.

Dokument taki może być pomocny przy wykazaniu przez podatnika prawa do zastosowania niższej stawki, ale nie jest dowodem wyłącznym ani wymaganym przez właściwe przepisy. Odmienne stanowisko można uznać za nadinterpretację i nie znajduje ono uzasadnienia w treści upol.

Wydaje się, że w sytuacji gdy organ podatkowy kwestionuje poprawność złożonej korekty „ze względów technicznych” (złego stanu technicznego nieruchomości), powinien przeprowadzić postępowanie dowodowe w celu ustalenia, czy wspomniane względy techniczne faktycznie występują. Ma bowiem do dyspozycji środki dowodowe (przesłuchanie strony, zeznania świadków, opinie biegłych), które umożliwiają mu ocenę stanu faktycznego sprawy.

Brak decyzji o rozbiórce nie może decydować o braku prawa do zastosowania niższej stawki podatkowej, co potwierdzały już wielokrotnie sądy, m.in. [b]WSA w Szczecinie w wyroku I SA/Sz 622/08, WSA w Gliwicach w wyroku I SA/Gl 760/04, WSA w Warszawie w wyroku III SA/Wa 767/07 oraz WSA w Rzeszowie w wyroku I SA/Rz 517/05.[/b][/ramka]