[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 12 maja 2010 r., II SA/Sz 231/10 [/b]

[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]

Kierownik ośrodka pomocy społecznej odmówił przyznania A.J. pomocy finansowej na pokrycie kosztów zakupionych leków. A.J., reprezentowany przez S.J., wniósł odwołanie od decyzji. Samorządowe kolegium odwoławcze umorzyło postępowanie odwoławcze. Wskazało, że od decyzji odmawiającej przyznania zasiłku celowego na leki odwołał się A.J.

Przed rozpoznaniem odwołania kolegium uzyskało informację, że A.J. zmarł. Wobec śmierci odwołującego się organ uznał postępowanie odwoławcze za bezprzedmiotowe.

Decyzję tę zaskarżył do sądu S.J.

[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]

WSA stwierdził, że skarga nie może być uwzględniona.

Sąd przypomniał, że zasiłek celowy przyznawany jest na podstawie przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3893E858BB2C0175A082FAEBAE8DD21F?id=328904]ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej[/link] osobom, których indywidualna sytuacja materialna i rodzinna uzasadnia przyznanie im prawa do świadczeń z pomocy społecznej. Tak więc odnosi się wyłącznie do praw ściśle związanych z osobą skarżącego.

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Status strony przysługujący osobie fizycznej wygasa z chwilą jej śmierci.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Jak stanowi bowiem art. 30 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FEBF877810A694D887EFA3AF1E7616A4?n=1&id=133093&wid=296180]kodeksu postępowania administracyjnego[/link], zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych ocenia się według przepisów prawa cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Stosownie zaś do art. 8 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DBACD34F6A6A9734F20BB7B58C8CBA5B?id=70928]kodeksu cywilnego[/link] zdolność prawną ma każdy człowiek od chwili urodzenia. Z chwilą śmierci zdolność prawna wygasa.

[wyimek]Zdolność prawną ma każdy człowiek od chwili urodzenia[/wyimek]

Stroną w postępowaniu z zakresu pomocy społecznej jest podmiot, który jest bezpośrednio zainteresowany przyznaniem świadczenia. Ponieważ postępowanie w celu przyznania świadczeń z pomocy społecznej dotyczy interesu prawnego strony, to zwykle z jej inicjatywy rozpoczyna ono swój bieg (w niektórych przypadkach może być wszczęte z urzędu albo na wniosek innych osób, ale za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego).

Ponieważ przedmiot postępowania z zakresu pomocy społecznej odnosi się do praw ściśle związanych z osobą zmarłego, nie zachodzi w sprawie następstwo prawne po zmarłym odnośnie do prawa do zasiłku celowego.

S.J. nie może występować w sprawie jako pełnomocnik A.J., albowiem w sytuacji gdyby nawet dysponował pełnomocnictwem brata do reprezentowania go przed sądem administracyjnym, to wygasło ono wraz ze śmiercią mocodawcy.

S.J. nie posiada interesu prawnego, o którym mowa w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w zaskarżeniu do sądu administracyjnego decyzji, która nie odnosi się do jego praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa materialnego. Ma interes faktyczny, ale to nie wystarczy.