[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z 22 kwietnia 2009 r., I SA/Wr 28/09[/b]

[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]

Naczelnik urzędu skarbowego zaliczył nadpłatę w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r., powstałą w wyniku złożenia zeznania PIT-37 przez małżonków W.W. i P.W., na poczet zaległości podatkowych spadkodawcy, obciążających P.W. jako spadkobiercę.

W zażaleniu podatnicy wnieśli o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zwrot nadpłaty W.W. Podatnicy wskazali, że zobowiązania podatkowe spadkobiercy nie rozciągają się na jego małżonka. Skoro W.W. nie jest spadkobiercą H.W., to służy jej w pełni prawo do dysponowania nadpłatą, a organ nie może zaliczać nadpłaty podatniczki na poczet zobowiązań jej niedotyczących.

Izba skarbowa utrzymała jednak w mocy zaskarżone postanowienie. Sprawa trafiła do sądu.

[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]

WSA stwierdził, że skarga zasługuje na uwzględnienie. Organy podatkowe źle zinterpretowały przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?id=176376]ordynacji podatkowej[/link]. Wprowadza ona w art. 92 § 3 zasadę solidarnej odpowiedzialności małżonków za zobowiązania podatkowe jedynie w sytuacji, gdy z odrębnych przepisów wynika możliwość wspólnego opodatkowania małżonków.

Zgodnie bowiem z art. 92 § 3 małżonkowie wspólnie opodatkowani na podstawie odrębnych przepisów ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oraz solidarna jest ich wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku.

Od 1 stycznia 2003 r. jedynym przypadkiem solidarnej odpowiedzialności małżonków za zobowiązania podatkowe jest art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzający w drodze wyjątku od zasady odrębnego opodatkowania małżonków możliwość wspólnego ich opodatkowania od łącznej sumy dochodów.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Podatek jest wówczas ustalany na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Konsekwencją tego uregulowania jest solidarna odpowiedzialność małżonków za dług podatkowy wynikający z należności podatkowej uwidocznionej we wspólnym zeznaniu podatkowym.

Z przepisem o odpowiedzialności solidarnej małżonków rozliczających się łącznie za zobowiązania podatkowe koresponduje art. 133 § 3 ordynacji podatkowej, który stanowi, że w przypadku, o którym mowa w art. 92 § 3, jedną stroną postępowania są małżonkowie i każdy z nich jest uprawniony do działania w imieniu obojga.

Art. 92 § 3 nie wprowadza zasady solidarnej odpowiedzialności małżonków za wszelkie zobowiązania podatkowe jednego z małżonków ani tym bardziej za zaległości podatkowe obciążające jednego z małżonków jako następcę prawnego podatnika. W konsekwencji należy stwierdzić, że małżonek spadkobiercy nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe obciążające jednego z małżonków z tytułu zaległości podatkowych spadkodawcy.