[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi z 26 stycznia 2010 r., I SA/Łd 729/09 [/b]

[srodtytul]- Jaki jest problem[/srodtytul]

Organy podatkowe określiły podatniczce zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych. Odmówiły stwierdzenia nadpłaty w PIT. Ich zdaniem wykazane przez podatniczkę dochody nie są wolne od podatku. Sprawa znalazła finał w sądzie.

[srodtytul]- Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]

WSA stwierdził, że skarga jest zasadna. Zauważył, że rozstrzygnięcie organów podatkowych zostało oparte na założeniu, że finansowanie wydatków ponoszonych w ramach EFS dokonywane jest ze źródeł krajowych. Założenie to nie jest trafne.

Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt. 46 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=BD829BB844D3C8A0E4FC123542AAEA7D?id=346580]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link] wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymywane przez podatnika, jeżeli:

- pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

- podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

[wyimek]Przepisy ustawy o PIT wymieniają dochody wolne od podatku[/wyimek]

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Powołany przepis odsyła w sposób ogólny do pochodzenia środków bezzwrotnej pomocy. Stąd też uzasadnione jest stanowisko, że w istocie chodzi tu o pierwotne źródło, z którego pochodzi dochód. Bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy środki są wypłacane bezpośrednio przez instytucje międzynarodowe, czy też następuje to za pośrednictwem podmiotów krajowych, w tym przy wykorzystaniu mechanizmu prefinansowania.

Sposób wypłaty środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia dla stosowania zwolnienia od podatku.

Organy podatkowe uznały, iż przychody uzyskane przez skarżącą z tytułu realizowanych projektów podlegają w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tego powodu, że dochody osiągnięte przez skarżącą z tytułu sprawowania funkcji koordynatora projektów nie pochodziły wprost z bezzwrotnej pomocy sfinansowanej ze środków budżetu Unii Europejskiej.