- Czy można odliczyć VAT od wydatków na podwyższenie kapitału zakładowego?

Tak.

Zgodnie z art. 86 ust. 1

ustawy o VAT

w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Zatem jeżeli spółka wykonuje działalność gospodarczą opodatkowaną VAT, to wydatki ponoszone przez nią na podwyższenie kapitału zakładowego (które mają związek z całokształtem działalności) należy uznać za służące prowadzeniu działalności opodatkowanej. Dlatego VAT naliczony od tych wydatków może być odliczony.

Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 lutego 2011 (I FSK 224/10).

Sąd podkreślił, że „na gruncie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT utrwalił się pogląd, że przewidziane w nim prawo do odliczenia podatku naliczonego należy rozciągnąć również na wydatki (zakup towarów i usług), które nie mogą zostać powiązane z konkretnymi czynnościami opodatkowanymi, ale jednocześnie wykazują one związek z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Za taki wydatek uznano w orzecznictwie koszty poniesione przez podatników przy podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji”.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

W sprawie rozpatrywanej przez NSA spółka poniosła m.in. koszty przekształcenia ze spółki kapitałowej w akcyjną, badania i konsolidacji sprawozdań finansowych, koszty związane z przygotowaniem i promocją prospektu emisyjnego, doradztwa prawnego i finansowego oraz koszty prawne. Celem emisji akcji było pozyskanie dodatkowego kapitału na sfinansowanie budowy zakładu spółki córki wchodzącej w skład holdingu oraz sfinansowanie rozwoju sprzedaży eksportowej i zakupu maszyn.

NSA powołał się też na naczelną  zasadę podatku VAT, jaką jest zasada neutralności. Zgodnie z nią ciężarem podatku nie powinni być obarczani podatnicy VAT w zakresie, w jakim wykorzystują zakupione towary i usługi do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej tym podatkiem.

NSA wskazał, że „potwierdzeniem tego jest orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przykładowo w orzeczeniu z 14 lutego 1985 w sprawie Rompelman (C-268/83) podkreślono, że wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, by całość działalności gospodarczej, niezależnie od jej celu lub rezultatów, pod warunkiem że działalność taka sama w sobie podlega VAT, była opodatkowana w całkowicie neutralny sposób.

Ponieważ wydatki ponoszone przez podatnika służą prowadzeniu działalności opodatkowanej. Z tego względu podatek naliczony związany z tymi wydatkami podlegać  będzie odliczeniu od podatku należnego w takim zakresie, w jakim podatek ten będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną”.

Stanowisko to jest utrwalone i jednolite w orzecznictwie sądów administracyjnych (zob. np. wyroki NSA z 29 kwietnia 2010, I FSK 798/09, i z 2 kwietnia 2009, I FSK 4/08).

Autorka jest aplikantką radcowską w Kancelarii Prawnej MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy

Czytaj też:

Zobacz więcej:

» VAT » Odliczenie i zwrot VAT » Odliczenie VAT » Podwyższenie kapitału i emisja akcji