Spór o wynagrodzenia za korzystanie z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej toczą Kościańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z gminą miejską Kościan.

Instalację tę zbudowało TBS wraz z osiedlem Ogrody.

21 maja 1999 r. podłączono ją do sieci gminnej przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, które cały czas doprowadza na osiedle wodę i odprowadza ścieki, pobierając za te usługi opłaty.

Roszczenie o wykup

Spółka wystąpiła do sądu, by gmina wykupiła od niej te urządzenia na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Stanowi on, że osoby (także prawne), które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na warunkach uzgodnionych w umowie.

Chodzi o to, że ust. 2 tego artykułu mówi, iż przekazywane urządzenia powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odpowiednich przepisach. Na ten przepis powołała się gmina, wskazując wady instalacji (ponoć nie zachowano odpowiednich spadków w sieci), i TBS przegrało sprawę o wykupienie urządzeń.

TBS wystąpiło z kolejnym pozwem: o zapłatę wynagrodzenia za dziesięć lat bezumownego korzystania z sieci (na podstawie art. 224 § 2 i art. 225 kodeksu cywilnego, czyli tzw. roszczeń uzupełniających).

Sąd apelacyjny zasądził od gminy 108 tys. zł. Piotr Ciepierski, jej pełnomocnik, przekonywał SN, że z takim roszczeniem może wystąpić tylko uprawniony (zwykle właściciel) do żądania wydania rzeczy. W tym wypadku zaś właściciel gruntu (TBS) jest jednocześnie właścicielem instalacji. Na dodatek jest to firma deweloperska, której ona też służy.

Przedawnienie po trzech latach

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Sąd Najwyższy nie podzielił tej argumentacji (sygnatura akt II CSK 80/11),

a już podczas rozprawy przypominał pełnomocnikowi, że

gmina ma też obowiązki w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

– Choć gmina nie jest samoistnym posiadaczem instalacji, korzystając z niej, wykonuje nad nią władztwo zależne, jak np. dzierżawca. Jest więc posiadaczem zależnym w złej wierze, gdyż wie, że korzysta z urządzeń bez podstawy prawnej – wskazała w uzasadnieniu sędzia Agnieszka Piotrowska. – Brak roszczenia o wydanie urządzeń nie wyklucza skorzystania z roszczeń uzupełniających. Trudno zresztą wymagać od TBS, by wystąpiło o pozbawienie gminy tego władztwa, gdyż wykonuje ona zadania publiczne – mówiła sędzia.

Trafny okazał się tylko zarzut gminy, którego niższe instancje nie uwzględniły: roszczenia podmiotu gospodarczego i związane z jego działalnością przedawniają się z upływem trzech lat. Dlatego SA musi jeszcze raz rozpoznać sprawę.

Uprawnienia właściciela

- Odpłatne zbycie:

osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na warunkach uzgodnionych w umowie. Urządzenia powinny odpowiadać warunkom technicznym.

- Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie:

przepisy dotyczące roszczeń właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie (bezumowne) z rzeczy stosuje się odpowiednio do posiadacza zależnego.

Art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 230 kodeksu cywilnego

Zobacz także:

Samorząd

»

Zadania

»

Gospodarka komunalna