Optymalizacja podatkowa jest działaniem zbieżnym z aksjomatem maksymalizacji wartości dla właściciela. Trudno zatem oczekiwać, aby przedsiębiorcy nie działali w celu ograniczenia zobowiązań podatkowych. Z szacunków Komisji Europejskiej wynika, że skala optymalizacji podatkowej w Polsce może powodować ubytek w podatku dochodowym od osób prawnych nawet 46 mld zł rocznie. Zatem działania związane z przeciwdziałaniem agresywnej optymalizacji podatkowej powinny przede wszystkim być skierowane na tworzenie efektywnego systemu podatkowego, a także budowanie kompetencji organów kontroli skarbowej.

W kwestii podejścia do ponoszenia obciążeń podatkowych istotne są również aspekty kulturowe. W tym kontekście należy prowadzić działania budujące świadomość konsumentów i prowadzące do braku społecznej akceptacji niekorzystnych zjawisk, np. niepłacenie podatków, czy też wykorzystywanie narzędzi agresywnej optymalizacji podatkowej. Prowadzenie kampanii informacyjnej na temat ponoszenia obciążeń podatkowych lub konsekwencji związanych z ich nieponoszeniem wydaje się być działaniem uzasadnionym. Należy również rozważyć uczynienie z ponoszenia obciążeń podatkowych elementu postrzegania przedsiębiorców jako odpowiedzialnych społecznie, tj. promowanie podejścia, że dobra firma to taka, która tworzy miejsca pracy i płaci podatki w kraju. Pojawienie się tego rodzaju oczekiwań u konsumentów może mieć wpływ na działania przedsiębiorców – w związku z faktem, iż „bycie odpowiedzialną firmą" stanowi element maksymalizacji wartości.

Relacja państwa z podatnikiem

Niezmiernie istotną kwestią jest również budowa relacji pomiędzy państwem a podatnikiem, zwłaszcza w kontekście sprawiedliwości społecznej ponoszonych obciążeń podatkowych oraz zasadności i efektywności dokonywanych wydatków publicznych. Właściwy dobór celów publicznych wraz z wysoką efektywnością wydatków publicznych może mieć wpływ na ograniczenie skłonności do działań zmniejszających obciążenia publicznoprawne. Ważne jest również wskazanie roli państwa jako prowadzącego oraz koordynującego działania korzystne dla całego społeczeństwa, w tym przedsiębiorców. Przedsiębiorcy powinni mieć świadomość, że ich interes jest zbieżny z interesem państwa.

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako państwowy bank rozwoju, inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, wspierając politykę gospodarczą Rady Ministrów. Przykładem takich działań jest zaangażowanie w:

- program „Inwestycje polskie";

- program „Gwarancje de minimis";

- finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej.

Celem programu „Inwestycje polskie" jest zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych, a przez to przyczynianie się do wzrostu produktu krajowego brutto oraz tworzenie nowych miejsc pracy. W ramach programu „Inwestycje polskie" finansowane są największe projekty, takie jak: budowa nowych elektrowni, autostrad – strategiczne dla kraju i jego regionów, ale również mniejsze projekty, ważne dla lokalnej społeczności, na przykład: budowa szkół, dworców czy też modernizację sieci wodociągowych.

Do końca 2015 r. zaangażowanie BGK w program „Inwestycje polskie" wyniosło ok. 28,9 mld zł, w tym w energetykę 7,2 mld zł, transport 7,2 mld zł, przemysł 6,8 mld zł, ropa/gaz 3,5 mld zł, samorząd terytorialny 1,2 mld zł oraz inne 3 mld zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela małym i średnim przedsiębiorstwom gwarancji spłaty kredytów obrotowych i inwestycyjnych. Dotychczas z programu „Gwarancje de minimis" skorzystało 100.155 przedsiębiorców, za których udzielono gwarancji na kwotę ok. 25,6 mld zł. W wyniku udzielonych gwarancji banki udzieliły kredytów na kwotę ok. 45,5 mld zł.

Efekty programu „Gwarancje de minimis" na poziomie przedsiębiorstwa widoczne są obszarach, takich jak: ułatwienie w uzyskaniu kredytowania działalności, niwelowanie zatorów płatniczych, wzrost zatrudnienia, podejmowanie inwestycji czy też wspieranie innowacyjności.

BGK stanowi również centrum kompetencyjne w zakresie finansowania eksportu. Wypełnia niszę rynkową, odpowiadając na większość potrzeb, jakie mają przedsiębiorcy krajowi prowadzący działalność na rynkach zagranicznych. BGK wspiera przedsiębiorców w szczególności na rynkach o podwyższonym profilu ryzyka, na których brak jest zaangażowania innych banków, np. Azja, Afryka, Ameryka Południowa, Iran.

Prawie 2 mld złotych na wsparcie eksportu

Wartość zaangażowania BGK we wspieranie eksportu to już ponad 1,8 mld zł, z czego prawie 800 mln zł to ekspansja zagraniczna firm w 2015 r. Wartość akredytyw eksportowych przyjętych do obsługi w 2015 r. wzrosła ponad dwukrotnie wobec poprzedniego roku i wyniosła 258 mln zł. Początek 2016 r. jest również obiecujący – wartość akredytyw do 15 stycznia 2016 r. wynosi 47 mln zł.

Ekspansja przedsiębiorców wspierana jest również poprzez dostarczanie kapitału w ramach Funduszu Ekspansji Zagranicznej. Dzięki przeprowadzonym analizom potrzeb polskich przedsiębiorstw oraz oferty polskiego rynku bankowego BGK zidentyfikował lukę w postaci braku wsparcia dla małych i mikro akwizycji, które polskie spółki dokonują na rynkach zagranicznych. Celem wypełnienia tej luki BGK zdecydował się na powołanie Funduszu Ekspansji Zagranicznej, który jest zarządzany przez TFI BGK. Fundusz Ekspansji Zagranicznej, zarejestrowany pod koniec czerwca 2015 r., zawarł pierwszą umowę inwestycyjną na początku 2016 r. Aktualnie zespół inwestycyjny TFI BGK jest w trakcie oceny projektów i ustalania warunków współfinansowania z kilkoma kolejnymi potencjalnymi partnerami. W najbliższym czasie należy spodziewać się podpisania kolejnych umów inwestycyjnych.