Proszę o pomoc w interpretacji przepisów ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca 2007 roku. Złożyłam w zeszłym roku pismo o wykup mieszkania lokatorskiego. Spółdzielnia się zgodziła, wyliczyła kwotę minus wkład oraz dała 25 proc. bonifikaty. Spłacam to w ratach miesięcznych. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy wyczytałam, że jeśli spłacam jeszcze raty w związku z wykupem, to resztę rat uważa się za nienależne. „Jeżeli członek spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w związku z przekształceniem po 23 kwietnia 2001 r. tego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w związku z nabyciem po tym dniu własności tego lokalu, nie dokonał całkowitej spłaty należnej spółdzielni z tego tytułu, to z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy niespłaconą kwotę umarza się jako nienależną, jeżeli dokonana spłata pokrywa całkowite koszty budowy lokalu”. Tak mówi ustawa, ale nie moja spółdzielnia. Na moje pismo dostałam odmowną odpowiedź: przepisu nie stosuje się do przekształceń skutecznie już dokonanych. Moim zdaniem w tym przepisie nie ma wyjątków, ale nie wiem, co mam dalej robić.

(nazwisko znane redakcji)

Odpowiada Krzysztof Dziewior, Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego

– Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli członek spółdzielni, któremu przysługiwało lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w związku z przekształceniem po 23 kwietnia 2001 tego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie dokonał całkowitej spłaty należnej spółdzielni z tego tytułu, to z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy (czyli 30 lipca 2007 roku), niespłacona kwotę ustawodawca umarza i traktuje jako nienależną pod dwoma warunkami:– warunek pierwszy: wpłacona już do spółdzielni z tego tytułu kwota pokrywa w pełni nominalną wartość umorzonego kredytu bankowego,– warunek drugi: wpłacona do spółdzielni kwota oprócz nominału umorzonego kredytu bankowego pokrywa również wartość prowadzonych przez spółdzielnię modernizacji.Jeśli spółdzielnia mieszkaniowa finansowała proces modernizacyjny wkładami własnymi członków, a wkłady te nie zostały w pełni wniesione do spółdzielni (ratalny system wnoszenia wkładów mieszkaniowych), to wkłady te są w pełni wymagalne, ponieważ mieszczą się w dyspozycji zapisu art. 12 ust. 1 i art. 17.14 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawodawca zapisem art. 6 ust. 2 ustawy z 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie umarza niewniesionych wkładów własnych członków ani w stosunku do lokali, które przekształciły się po 23 kwietnia 2001 roku, ani w stosunku do dokonanych wcześniejszych przekształceń tych praw w prawa własnościowe względnie we własność odrębną.Jeżeli spłaciła pani w pełni należność z tytułu modernizacji oraz wniosła wartość nominalną umorzonego kredytu bankowego – spółdzielni nie pozostaje nic innego, jak dokonać przeniesienia lokalu mieszkalnego we własność odrębną. Należy pamiętać, że wartość umorzonej przez spółdzielnię należności spółdzielnia jest zmuszona potraktować jako przychód i zawiadomić o tym właściwy urząd skarbowy.