Tak wynika ze stanowiska  Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Rozwiewa ono  wątpliwości co do tego, kiedy inwestor powinien złożyć zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,  jaką datę w nim podać i jakie sankcje należy stosować za rozpoczęcie budowy bez zawiadomienia.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane [dalej u.p.b.] inwestor ma obowiązek zawiadomić organ nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę. Musi to zrobić przynajmniej na  7 dni przed rozpoczęciem tych robót i dołączyć na piśmie m.in. oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową. Jednocześnie art. 28 ust. 1 u.p.b. wskazuje, że roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia, w którym doręczono ją stronom postępowania, o ile nie wniosą one w tym terminie odwołania od decyzji.

Trudności sprawiało pogodzenie terminów wymienionych w tych  przepisach. Inwestorzy nie zawsze chcą czekać aż  2 tygodnie na uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę  i  składają zawiadomienie wcześniej. Wskazują termin przypadający po upływie siedmiu dni od złożenia zawiadomienia nie bacząc na to, że może on przypadać na dzień przed uprawomocnieniem się decyzji o pozwoleniu na budowę, bo np. właściciel sąsiedniej nieruchomości odwołał się od decyzji.  Tymczasem  rozpoczęcie budowy  przed terminem jest traktowane jak samowola budowlana i grozi wstrzymaniem robót oraz koniecznością ich zalegalizowania (za opłatą).

Bywa też i tak,  że pozwolenie na budowę stało się już ostateczne, lecz inwestor długo zwleka z rozpoczęciem prac. W końcu rozpoczyna budowę zapominając o obowiązku uprzedniego zawiadomienia nadzoru budowlanego i dostarczenia odpowiednich dokumentów na siedem dni przed wbiciem łopaty.

GINB wyjaśnił, że samo zawiadomienie można złożyć zanim pozwolenie na budowę stanie się ostateczne. Jednak wskazany w zawiadomieniu planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych musi przypadać na taki dzień, w którym pozwolenie na budowę będzie już  ostateczne (prawomocne).

Dopuszczalne jest zatem, aby dzień, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, był jednocześnie dniem rozpoczęcia robót budowlanych – czytamy w stanowisku GINB

GINB wyjaśnił jednocześnie, że choć inwestor nie powinien rozpoczynać robót przed terminem wskazanym w zawiadomieniu, to  samo zawiadomienie jest czynnością czysto techniczną. Z tego powodu rozpoczęcie robót przed terminem wskazanym w zawiadomieniu powinno być karane jedynie grzywnę, na podstawie art. 93 pkt 4 u.p.b.

Przypomnijmy jeszcze, że za początek budowy prawo uznaje podjęcie prac przygotowawczych na terenie budowy. Są nimi: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów oraz wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Zobacz serwis » Prawo dla Ciebie » Nieruchomości » Prawo budowlane

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ