Pani Krystyna jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej liczącej 50 lokali. – Niestety nie wszyscy płacą zaliczki z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej. Nie uśmiecha mi się płacenie za sąsiadów. Czy możemy wywiesić nazwiska dłużników na klatce schodowej lub przynajmniej podać numery ich lokali?

– pyta.

Zakaz na klatce

Wywieszanie nazwisk i numerów lokali na klatce jest zakazane. Naruszałoby to bowiem art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Przepis ten uznaje za dane osobowe wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Ustęp 2 tego artykułu mówi zaś, że „osobą możliwą do zidentyfikowania jest ta, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na jej numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne".

Dodatkowo generalny inspektor ochrony danych osobowych uważa, że numer lokalu może być uznany za dane osób, ponieważ na jego podstawie łatwo da się ustalić tożsamość właściciela lokalu.

Za dane osobowe nie można jednak uznać informacji określającej ogólną sumę zaległości czynszowych danego budynku bez wskazywania numerów lokali mieszkalnych. Oznacza to, że wspólnota może jedynie wywiesić na klatce schodowej informację o ogólnej kwocie przypadającej na mieszkańców danej klatki. Nic więcej.

Każdy właściciel może przyjść do członków zarządu wspólnoty i zażądać pokazania listy dłużników i numerów lokali. Wspólnota jest bowiem z mocy prawa uprawniona do przetwarzania danych osobowych swoich członków.

Według generalnego inspektora ochrony danych osobowych musi istnieć inny, szczególny wobec ustawy o ochronie danych osobowych, przepis prawa zezwalający na określone postępowanie. Podstawę przetwarzania danych osobowych członków wspólnoty mieszkaniowej przez zarząd wspólnoty stanowi ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, a w zakresie nieuregulowanym w niej – kodeks cywilny.

Jest podstawa

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Z kodeksu cywilnego wynika, że współwłaściciele dla prawidłowego zarządzania współwłasnością muszą znać dane osobowe pozostałych współwłaścicieli. Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o własności lokali, prawo do kontroli działalności zarządu ma każdy właściciel lokalu. A zatem każdemu właścicielowi przysługuje uprawnienie do wglądu w całość dokumentacji związanej z zarządem nieruchomością wspólną.

Żaden przepis nie zezwala jednak na podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych członków wspólnoty, np. poprzez wywieszanie numerów mieszkań.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki r.krupa@rp.pl