Zawody związane z budownictwem powinny się przygotować na nowe przepisy. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad ustawą o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Jest ona ściśle związana z projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Ministerstwo chce na nowo uregulować zawód urbanisty, całkowicie zderegulowany kilka lat temu. Projekt definiuje zawód urbanisty. Zgodnie z nim sporządza on projekty aktów planowania przestrzennego, raporty krajobrazowe oraz opracowuje opinie lub analizy urbanistyczne. Urbaniści nie będą już mieli, tak jak przed deregulacją, swojego samorządu. Mogą co najwyżej zrzeszać się w formie stowarzyszeń.

By pracować w tym zawodzie, będzie trzeba uzyskać uprawnienia z wpisem do centralnego rejestru osób posiadających prawo do wykonywania zawodu urbanisty prowadzonego przez ministra infrastruktury. O wpis może ubiegać się osoba, która zdała egzamin państwowy. By do niego przystąpić, trzeba posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać tytuł zawodowy magistra albo równorzędny.

Urbaniści będą podlegać też odpowiedzialności zawodowej, od kary przewinienia po utratę uprawnień. Sankcje będzie nakładać rzecznik dyscyplinarny, a postępowanie prowadzić komisja dyscyplinarna powołana przez ministra.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie dla architekta uprawnień budowlanych dwustopniowych. Uprawnienia pierwszego stopnia może uzyskać osoba, która zdała egzamin, ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie architektury, odbyła półroczną praktykę przy sporządzaniu projektów inwestycyjnych czy opracowań projektowych.

Uprawnienia budowlane drugiego stopnia będą rozszerzone o prawo do kierowania robotami budowlanymi. Otrzyma je ten, kto posiada uprawnienia w zawodzie architekta pierwszego stopnia, odbył półtoraroczną praktykę zawodową przy sporządzaniu projektów budowlanych w zakresie projektów inwestycyjnych oraz opracowań projektowych, odbył półroczną praktykę zawodową na budowie oraz zdał egzamin.

Projekt ustawy w odniesieniu do zasad nadawania uprawnień budowlanych w zawodzie inżyniera budownictwa nie zakłada wprowadzenia zasadniczych zmian. Tak jak ma to miejsce obecnie, uprawnienia budowlane w zawodzie inżyniera budownictwa będą mogły być nadane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. W decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w zawodzie inżyniera budownictwa określa się specjalność oraz rodzaj prac projektowych lub robót budowlanych objętych danym uprawnieniem, w projekcie ustawy zachowując obowiązujący.

Etap legislacyjny: konsultacje społeczne

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW