Wiele osób dowiaduje się z zawiadomień o podwyżce opłat czynszowych, że będzie płacić więcej za śmieci. Jak się „odwołać" od tej podwyżki?

Zawiadomienie o podwyżce opłat czynszowych jest konsekwencją podjęcia przez radę miasta albo gminy uchwały o podwyżce opłat za śmieci. Aby zakwestionować podwyżkę, należy podważyć uchwałę, która ją wprowadziła. Służy do tego skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).

Każdy może kwestionować podwyżkę?

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwestionować podwyżkę opłat za śmieci może każdy, kto wykaże, że narusza jego interes prawny. Interes prawny do zaskarżenia uchwały śmieciowej ma ten, kto wskutek jej podjęcia będzie więcej płacił za śmieci. Najczęściej właściciel domu jednorodzinnego, wspólnota czy spółdzielnia mieszkaniowa.

Czy tak samo wygląda zaskarżanie przez właścicieli mieszkań w spółdzielniach czy wspólnotach mieszkaniowych i domów?

Właściciele domów jednorodzinnych są uprawnieni do samodzielnego zaskarżenia uchwały wprowadzającej podwyżkę opłat za śmieci. Za właścicieli mieszkań w spółdzielniach czy wspólnotach mieszkaniowych powyższe uchwały zaskarża odpowiednia spółdzielnia albo wspólnota mieszkaniowa.

Czy opłatę śmieciową może kwestionować np. najemca?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek uiszczania opłat śmieciowych nakłada na właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, zarządców oraz podmioty władające nieruchomością, jak właściciel. W typowej sytuacji najemca nie włada nieruchomością jak właściciel, ponieważ jest posiadaczem zależnym, tj. wywodzi swoje prawa do nieruchomości z umowy najmu.

Najemca nie jest samodzielnie zobowiązany do wnoszenia opłaty za śmieci. Opłaty te uiszcza właściciel nieruchomości, a on ma obowiązek przekazać je do urzędu gminy lub miasta. Wskutek tego, że najemca nie jest bezpośrednio zobowiązany do wnoszenia opłat za śmieci do urzędu miasta lub gminy, nie jest także uprawniony do wniesienia skargi na uchwałę wprowadzającą podwyżkę opłat za śmieci. Wynika to np. z wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 16 stycznia 2020 r. (sygn. akt: I SA/Go 712/19).

Może się jednak zdarzyć, że najemca składa niezależnie od właściciela deklarację śmieciową i samodzielnie wnosi odpowiednie opłaty na rzecz urzędu miasta lub gminy. W takim przypadku ma prawo do zaskarżenia uchwały podwyższającej opłaty za śmieci – tak wynika np. z wyroku WSA w Gliwicach z 25 marca 2019 r. (sygn. akt: I SA/Gl 1202/18).

Trzeba pamiętać o jakimś terminie?

Z ustawy o samorządzie gminnym wynika, że uchwała śmieciowa może być zaskarżona w każdym czasie. Należy jednak zwrócić uwagę, że samo wniesienie skargi do WSA nie wstrzymuje jej wykonania. Z dniem jej wejścia w życie skarżący i tak będzie musiał wnosić opłaty za śmieci zgodnie z zaskarżoną uchwałą. Aby tego uniknąć, powinien jak najszybciej przed wejściem w życie uchwały śmieciowej wnieść skargę z wnioskiem o wstrzymanie wykonania tej uchwały.

Kiedy bowiem wejdzie w życie, wstrzymanie jej wykonania nie będzie już możliwe. O tym mówi art. 61 § 2 i 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W związku z tym skarga powinna być wniesiona jak najszybciej.

Do jakiego sądu wnosi się skargę i ile to kosztuje?

Skargę na uchwałę śmieciową wnosi się do WSA. Musi to być WSA właściwy miejscowo ze względu na siedzibę rady gminy lub miasta, która podjęła uchwałę śmieciową. Należy jednak pamiętać, że skargę wnosi się nie bezpośrednio do właściwego WSA, ale za pośrednictwem rady gminy lub miasta, która podjęła taką uchwałę. Przykładowo skargę na uchwałę Rady m.st. Warszawy wnosi się do WSA w Warszawie, ale za pośrednictwem tej rady.

Skarga podlega wpisowi (opłacie) w wysokości 300 zł i wnosi się ją na numer konta bankowego właściwego WSA.