Od 9 września obowiązuje nowela ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Nowe przepisy przyznają tymczasową ochronę zabytkom w trakcie postępowania o wpis do rejestru zabytków lub na Listę Skarbów Dziedzictwa. Dla zabytku objętego tymczasową ochroną będzie obowiązywał zakaz podejmowania czynności, które mogłyby prowadzić do jego uszkodzenia lub zmiany wyglądu. Nowy przepis ma zapobiegać celowemu niszczeniu np. wyburzaniu budynków po to, by pozyskać działkę budowlaną pod nową zabudowę.

Nowelizacja porządkuje także przepisy o wycince drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków. Obecnie kwestie te regulują dwie ustawy – o ochronie przyrody oraz ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na ich podstawie trzeba uzyskać dwa zezwolenia: u konserwatora i w gminie.

Od soboty zamiast dwóch pozwoleń na wycinkę drzew lub krzewów będzie wydawane jedno na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotyczy to także prywatnych posesji.

W ustawie o ochronie zabytków będzie także nowy rozdział dotyczący administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie jej przepisów. W zależności od rodzaju przewinienia kary wyniosą od 500 zł do 500 tys. zł.

Do tej pory tego rodzaju naruszenia były traktowane jako wykroczenia i to sądy ustalały, jaką karę wymierzyć. Nie było one aż tak wysokie, jak te przewidziane w nowelizacji.

Nowe przepisy zwiększają uprawnienia generalnego konserwatora zabytków do kształtowania obsady personalnej terenowych organów ochrony zabytków. Przewidują, że wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje wojewoda tylko na wniosek generalnego konserwatora zabytków. Dzisiaj organem zwierzchnim dla wojewódzkich konserwatorów jest wojewoda, a nadzór nad nimi sprawuje minister dziedzictwa narodowego. ©?

Podstawa prawna: nowelizacja ustawy o ochronie zabytków z 22 czerwca 2017 r. DzU z 25 sierpnia 2017 r., poz. 1595