Taką informację podało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przypomniało, że każdy uczeń z niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ma prawo do indywidualnych zajęć organizowanych w szkole, jeśli takie są jego potrzeby.

Zajęcia te organizowane są na podstawie § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zgodnie z tym przepisem w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.

- Aby zorganizować indywidualne zajęcia w szkole dla ucznia z niepełnosprawnością nie jest potrzebna zmiana orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ani orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - informuje MEN.