Dziewięć obowiązkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela i 15 dodatkowych wpisano do projektu rozporządzenia ministra edukacji i nauki. Konieczność wydania rozporządzenia wynika z uchwalonej w czerwcu przez Sejm nowelizacji Karty nauczyciela, która ma zmienić od września zasady awansu zawodowego. Ma się nią jeszcze zająć Senat.

Zgodnie z nowelizacją Karty nauczyciela awans ma być powiązany z oceną pracy nauczyciela. Taka ocena będzie mogła być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek nauczyciela, kuratorium, gminy lub rady rodziców. Dyrektor oceni pracę nauczyciela w drugim oraz ostatnim roku przygotowania do zawodu.

– Ocena bardzo dobra będzie przepustką do ubiegania się o awans na nauczyciela dyplomowanego – mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. I dodaje, że to powrót do rozwiązań, z których Anna Zalewska wycofała się po strajku nauczycieli. ZNP ma wnieść, by w Senacie usunąć ocenę z nowelizacji Karty nauczyciela.

Zgodnie z projektem nauczyciel będzie obowiązkowo oceniany pod kątem m.in. poprawności merytorycznej i metodycznej prowadzonych zajęć, dbałości o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, znajomości praw dziecka i ich realizacji. Nauczyciel powinien też wspierać każdego ucznia, w tym niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzyć warunki do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły.

Podczas oceny będzie sprawdzane, czy kształtuje u uczniów szacunek do drugiego człowieka, świadomość posiadanych praw oraz postawę obywatelską, patriotyczną i prospołeczną. Powinien dawać dobry przykład.

– Zwłaszcza ocena postawy nauczyciela będzie bardzo uznaniowa. Organizacja tęczowych piątków czy czarny strój podczas strajku kobiet może niebawem przekreślić szanse na awans zawodowy i podwyżkę – mówi Krzysztof Baszczyński.

Nowelizacja Karty nauczyciela likwiduje część stopni awansu – nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Po czterech latach pracy w szkole będzie mógł zdać egzamin na nauczyciela mianowanego.

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego powołana przez dyrektora szkoły komisja oceni, jak nauczyciel prowadzi lekcję. Oceniane będą zwłaszcza umiejętności elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację na zajęciach, kultura osobista oraz komunikacja werbalna i pozawerbalna między uczniem a nauczycielem, metodyka zajęć i indywidualizacja nauczania.

Etap legislacyjny: konsultacje społeczne

Czytaj więcej

Nauczycielom musi wystarczyć 4,4 proc. podwyżki