- Funkcjonariusz Straży Granicznej od 1997 r pełnił służbę w placówce znajdującej się na granicy Państwa. Teraz chce odejść do cywila. Czy mimo, że od 1 stycznia 2013 r. przepis, który pozwalał na korzystne przeliczenie okresów takiej służby (półtora roku za rok) już nie obowiązuje będzie mógł skorzystać z takiego przeliczenia? Czy okres, w którym jego stosunek służbowy był zawieszony wlicza się do jego wysługi emerytalnej, jeśli wszczęte przeciwko niemu postępowanie karne zostało umorzone?

Funkcjonariusz będzie mógł skorzystać z opłacalnego dla niego przeliczenia okresu swojej służby, choć nie w pełnym zakresie. Przesądził o tym przepis przejściowy ustawy uchylającej z dniem 1 stycznia 2013 r. art. 74 ustawy o SG, który przyznawał funkcjonariuszom pełniącym służbę w wymienionych w ustawie jednostkach (w strażnicach, granicznych placówkach kontrolnych oraz w składzie etatowych załóg jednostek pływających SG) prawo do zwiększenia wysługi emerytalnej (za 1 rok służby półtora roku wysługi).

Chodzi tu o art. 10 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2012 r. poz. 664). Zgodnie z tym przepisem, funkcjonariuszom SG służby stałej, których emerytura ustalana jest na podstawie przepisów działu II rozdziału 1 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...), okresy służby, o których mowa w art. 74 ust. 2 ustawy z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, w brzmieniu obowiązującym do 1 grudnia 2012 r., pełnionej do 31 grudnia 2012 r. zalicza się do wysługi emerytalnej za jeden rok służby półtora roku służby.

Zasady zaliczenia okresu zawieszenie w czynnościach służbowych do wysługi emerytalnej wynikają z art. 3 pkt.7 przytoczonej ustawy z 18 lutego 1994 r. Zgodnie z tym przepisem pod pojęciem wysługi emerytalnej należy rozumieć: okresy służby w wymienionych w niej formacjach (m.in. w Straży Granicznej) z wyjątkiem okresów zawieszenia w czynnościach służbowych, a także okresy im równorzędne, łącznie z okresami, o których mowa w art. 14 i 16 ustawy. A zatem, co do zasady do wysługi emerytalnej nie zalicza się okresów zawieszenia w czynnościach służbowych chyba, że, na co wskazuje art. 16 ust.2 ustawy, funkcjonariusz został uniewinniony lub postępowanie karne zostało umorzone, albo, gdy nie został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby. W takiej sytuacji okres zawieszenia dla celów wysługi emerytalnej, należy traktować jak okres służby.

Jednak jak wskazał Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 12 grudnia 2013 r. (III AUa 731/13 www.orzeczenia.ms.gov.pl) nie pod każdym względem. Jego zdaniem wykładnia celowościowa art. 74 ust 2 ustawy o SG wskazuje, bowiem, że celem ustawodawcy było szczególne uhonorowanie tych funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę w określonych rodzajach placówek granicznych. A zatem to szczególne uhonorowanie należy się niewątpliwie tym funkcjonariuszom, którzy faktycznie służbę tę pełnili, nie zaś pozostawali jedynie w służbie. Pełnienie służby jest, bowiem związane z rzeczywistym wykonywaniem czynności służbowych, zgodnie z posiadanym zakresem obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku służbowym. Co oznacza, że umorzenie postępowania karnego przywraca prawo do zaliczenia do wysługi emerytalnej okresu zawieszenia, ale tylko w wymiarze „rok za rok".

podstawa prawna: Art. 3, art. 16 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (DzU nr 53, poz. 214)