Minister spraw wewnętrznych i administracji zmienił zasady postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o przyjęcie do policji. Nowe przepisy obowiązują od dziś i dotyczyć będą postępowań na każde stanowisko w policji.

W zmienionym rozporządzeniu odstąpiono od wymogu obligatoryjnego umieszczania w dzienniku ogólnopolskim ogłoszeń o przyjmowaniu do służby w policji. Jest to bowiem kosztowne przedsięwzięcie (ogłoszenia w tych dziennikach są najdroższe), które z powodzeniem zastąpić może Internet i Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji. Kiedy praca dotyczyć będzie komend wojewódzkich, powiatowych, miejskich czy rejonowych, informacje mogą być wywieszone w ich siedzibach oraz urzędach pracy. W razie zbyt dużego zainteresowania ogłoszonym naborem komendant może wstrzymać przyjmowanie kolejnych zgłoszeń.

Każdy, kto zechce pełnić służbę w policji, musi zaliczyć test wiedzy bardziej skomplikowany niż dotychczas. Uzupełniono go o zagadnienia funkcjonowania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Kandydat do służby kierowany jest na test psychologiczny, określający jego predyspozycje intelektualne i osobowościowe do pełnienia służby, dopiero po uzyskaniu wyniku pozytywnego z etapu oceny sprawności fizycznej. Dzięki temu uda się obniżyć koszty naboru przez eliminację osób, którym warunki fizyczne nie pozwolą na pracę w policji.

O starcie do służby może myśleć obywatel, który spełnia kilka warunków: jest obywatelem polskim o nieposzlakowanej opinii, niekaranym i korzystającym z pełni praw publicznych. Ma co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Ponadto mężczyźni powinni mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, tzn. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

Jeśli kandydat nie zaliczy któregoś etapu i nie złoży oświadczenia, że jest nadal zainteresowany pracą w policji, to do kolejnego postępowania może przystąpić dopiero po sześciu miesiącach. Jeżeli jednak w ciągu 30 – 60 dni złoży taką deklaracje, może przystąpić do poprawki.

Podstawa prawna: rozporządzenie MSWiA z 8 lutego 2011 r. DzU nr 40, poz 207