Prezes UKE kierując się potrzebą zwiększenia dostępności informacji dla najszerszego grona abonentów usług pre-paid, we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zorganizował akcję informacyjną.


We wszystkich oddziałach i inspektoratach ZUS w całym kraju, poprzez system komunikacji oparty o monitory ekranowe, wyświetlane są dla interesantów ZUS, najważniejsze informacje dotyczące rejestracji kart pre-paid.


Akcja informacyjna pozwoli dotrzeć do licznej grupy abonentów posiadających niezarejestrowane karty pre-paid i w znaczny sposób przyczyni się do uniknięcia lub ograniczenia przypadków zawieszania przez dostawców świadczenia usług po 1 lutego 2017 r. tym abonentom, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku rejestracji.


UKE i ZUS zwraca się z prośbą do wszystkich interesantów ZUS o zapoznanie się z treścią  wyświetlających się na monitorach komunikatów i zachęca do zarejestrowania posiadanych kart pre-paid.


Szczegółowe informacje na temat rejestracji kart pre-paid użytkownicy mogą uzyskać w Centrum Informacji Konsumenckiej UKE, telefonicznie pod numerem infolinii 22 330 4000 oraz w 15 Delegaturach UKE właściwych dla poszczególnych województw.