Na uproszczony sposób likwidacji szkody można liczyć przede wszystkim wtedy, gdy straty są stosunkowo niewysokie. Wiele towarzystw wypłaca odszkodowania do 5000 zł (czasami próg ten jest ustalony niżej) bez oględzin przez rzeczoznawcę. W przypadku wyższych szkód często przed dokonaniem wyceny wypłacane są zaliczki.

Gdy straty są duże, towarzystwa przeprowadzają zwykłe postępowania likwidacyjne. Rzeczoznawcy oglądają zniszczone przez powódź mienie. Poszkodowany powinien sprawdzić, na ile ich ustalenia są zbieżne z jego wcześniejszymi szacunkami.

Nie wolno bez zastanowienia podpisywać protokołu szkodowego. Trzeba go dokładnie przeczytać i w razie potrzeby zgłosić uwagi. Podobnie należy potraktować kosztorys przygotowany na podstawie wyceny rzeczoznawcy (w niektórych towarzystwach zastępuje on protokół).

W trakcie oględzin likwidator sprawdza, jaki jest zakres szkody i czy pokrywa się on z zakresem ubezpieczenia. Na tej podstawie przygotowywany jest kosztorys. W zależności od sytuacji ubezpieczyciel może zażądać faktur, zestawienia kosztów, rachunków itp., dokumentujących poniesione wydatki. Zwykle towarzystwa nie wymagają faktur i rachunków dotyczących zalanych ruchomości (np. mebli, sprzętu AGD, elektronicznego).

Majątek może być ubezpieczony według wartości odtworzeniowej albo rzeczywistej. Przy ustalaniu wartości odtworzeniowej brane są pod uwagę podane przez ubezpieczającego we wniosku informacje na temat wymiarów nieruchomości (powierzchnia użytkowa), rodzaju konstrukcji, użytych materiałów. Rzeczoznawca majątkowy wycenia, jakie wydatki trzeba ponieść, by odtworzyć majątek.

W przypadku wartości rzeczywistej wycena uwzględnia potrącenie wynikające ze stopnia zużycia technicznego. Sposób szacowania stopnia zużycia określany jest w tabeli dołączanej do ogólnych warunków ubezpieczenia.

Jak wygląda w praktyce zastosowanie wartości rzeczywistej? Załóżmy, że została zniszczona pięcioletnia lodówka. Odszkodowanie zostanie ustalone w następujący sposób: cena rynkowa nowej lodówki o podobnych parametrach technicznych minus procentowy wskaźnik rocznego zużycia technicznego pomnożony przez pięć.

Nie zawsze rozróżnienie między wartością odtworzeniową a rzeczywistą jest stosowane w praktyce.

Na przykład w Warcie nie dotyczy to ubezpieczeń mieszkań i domów. – Przy wypłacie odszkodowania uwzględniamy wiek ubezpieczonego mienia i jego stan zgodnie z zapisami w naszych OWU – mówi Jakub Świniarski z Departamentu Likwidacji Szkód TUiR Warta. – W ubezpieczeniach rolnych zawsze wypłacamy odszkodowanie według wartości rzeczywistej ubezpieczonego mienia.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

[ramka][srodtytul]Jakie ułatwienia proponują ubezpieczyciele[/srodtytul]

- [b]Ergo Hestia

Infolinia: 801 107 107 lub lub 58 555 55 55[/b]

Na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu szkody i wysokości roszczenia szkody dzielone są na dwie grupy. Te z pierwszej grupy likwidowane są w trybie uproszczonym, z drugiej – w zwykłym.

Likwidatorzy kontaktują się z poszkodowanymi i na podstawie szczegółowych ustaleń dotyczących zakresu i charakteru uszkodzeń dokonywania jest wycena. Klient informowany jest o wysokości oszacowanego w ten sposób odszkodowania i dostaje pieniądze. Wypłata następuje w ciągu dwóch – trzech dni od wyceny szkody.

Drobne szkody dotyczące elementów stałych, których naprawa nie przekracza 2000 zł, wyceniane są w oparciu o informacje podane w trakcie rozmowy. W przypadku szkód w ruchomościach czy stałych elementach, których koszt naprawy szacowany jest na kwotę przekraczającą 2000 zł, klient proszony jest o przesłanie dokumentacji fotograficznej. Szkody w mieniu ruchomym o większej wartości wypłacane są na podstawie rachunków za naprawę lub opinii serwisu.

Towarzystwo powiększyło zespoły zajmujące się likwidacją szkód powodziowych.

- [b]Allianz Polska

Infolinia: 801 102 030 lub (22) 567 12 02[/b]

Towarzystwo ograniczyło dokumentację potrzebną do likwidacji szkód oraz podwyższyło limity szybkiej wypłaty odszkodowania związanego z powodzią, deszczem ulewnym, zalaniem. Drobne szkody, do 5000 zł, są likwidowane bez oględzin dokonywanych przez rzeczoznawcę. W takim przypadku pieniądze trafiają do poszkodowanych w ciągu jednego – dwóch dni.

Do likwidacji szkody wystarczy przesłanie e-mailem dokumentacji zdjęciowej z miejsca zdarzenia. Jeżeli dokonanie oględzin przez rzeczoznawców jest niemożliwe, bo zalane miejscowości są odcięte od świata, towarzystwo wypłaca zaliczkę w wysokości 1000 zł na pokrycie najpilniejszych wydatków.

Towarzystwo skierowało dodatkowych rzeczoznawców na tereny, z których zgłoszono najwięcej szkód. Firma uruchomiła także rzeczoznawców zewnętrznych i zwiększyła zespół konsultantów obsługujących klientów na infolinii.

- [b]TUiR Warta

Infolinia: 801 311 311[/b]

Ubezpieczonym z terenów dotkniętych powodzią towarzystwo wypłaca zaliczki w wysokości 3000 zł. Szkody o wartości do 5000 zł likwidowane są na telefon bez wysyłania rzeczoznawcy. Osoba, która wykupiła polisę w Warcie, powinna zadzwonić na numer infolinii. Likwidator poprosi ją o następujące informacje: data i miejsce szkody; numer polisy; dane osobowe i teleadresowe poszkodowanego; opis zakresu szkody, forma wypłaty odszkodowania (zaliczki), np. numer konta bankowego.

W przypadku odszkodowania do 20 tys. zł

Warta nie wymaga od klientów dodatkowych dokumentów. Wystarczy wizyta rzeczoznawcy, zrobiona przez niego wycena oraz podanie wszystkich tych danych wymienionych wyżej.

Warta skierowała do likwidacji szkód powodziowych dodatkowych rzeczoznawców z terenów niedotkniętych klęską żywiołową. Towarzystwo podwoiło też obsadę zespołów obsługujących szkody majątkowe.

- [b]PZU

Infolinia: 801 102 102[/b]

W razie mniejszych szkód, do 3000 zł, klienci mogą korzystać z szybkiej, uproszczonej ścieżki. Odszkodowanie jest wtedy wyliczane na podstawie wywiadu, bez oględzin dokonywanych przez rzeczoznawcę. W przypadku zalanych budynków są wypłacane zaliczki na poczet odszkodowań. Uruchomiono specjalne mobilne biuro, gdzie można zgłosić szkodę, złożyć dokumenty, dokonać całkowitego bądź częściowego (duże szkody) rozliczenia, uzyskać niezbędne informacje, otrzymać pomoc w zabezpieczeniu mienia. W mobilnym biurze poszkodowany uzyskuje decyzję PZU o przyznaniu świadczenia i od razu wydawana jest dyspozycja wypłaty pieniędzy.

Towarzystwo przemieściło swoich specjalistów na tereny objęte powodzią, a także zwiększyło dwukrotnie obsadę zespołu obsługującego klientów przez telefon.

- [b]Compensa

Infolinia: 801 120 000[/b]

Ubezpieczyciel podwyższył – z 2000 do 4000 zł – limit kwotowy, przy którym możliwe jest stosowanie uproszczonej ścieżki likwidacji szkody. Procedura ta upoważnia likwidatora do wypłaty odszkodowania bez oględzin miejsca zdarzenia, na podstawie uproszczonego kosztorysu; przygotowuje się go po rozmowie telefonicznej z klientem. Towarzystwo wypłaca zaliczki w wysokości do 50 proc. szacunkowej kwoty odszkodowania; wymagane jest przy tym jedynie potwierdzenie, że umowa ubezpieczenia została zawarta i składki były opłacane.

Compensa podpisała umowy w dodatkowymi podmiotami zewnętrznymi wykonującymi usługi rzeczoznawcze.

- [b]Generali

Infolinia: 801 343 343[/b]

W przypadku mniejszych szkód likwidatorzy mogą wypłacać odszkodowania bez robienia szczegółowego kosztorysu. Likwidator ogląda uszkodzenia, spisuje je, szacuje wartość i ma uprawnienia, by od razu podjąć decyzję o wysokości świadczenia. W przypadku większych szkód opracowane zostały specjalne cenniki pozwalające w szybki sposób ustalić odszkodowanie.

Towarzystwo wzmocniło kadrowo zespoły zajmujące się likwidacją szkód powodziowych w terenie.[/ramka]