Każdy, kto złoży po 1 marca wniosek o wydanie dowodu osobistego, otrzyma dokument na nowym wzorze. W dokumencie tym będą podane informacje o polskim obywatelstwie i opisy pól w języku polskim i angielskim. Nie będzie natomiast informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Nie będzie też adresu zameldowania. Uznano, że informacja ta nie stanowi o tożsamości osoby, więc ich umieszczenie nie jest konieczne. Takie zmiany ważne dla obywateli wprowadza od 1 marca ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. W nowych przepisach znalazły się też nowe rozwiązania dotyczące organów uczestniczących w procesie wydawania dowodów tożsamości i udostępniania danych z Rejestru Dowodów Osobistych.

Wydanie dokumentu

Dowód osobisty wydawany jest nieodpłatnie. Wniosek w tej sprawie można złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Dowód powinien być wydany nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może się przedłużyć. O tym jednak urząd gminy musi poinformować zainteresowanego.

Dowód tożsamości odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Przykład

Jan P. jest zameldowany w Warszawie, ale mieszka i pracuje we Wrocławiu. Wniosek o dowód tożsamości będzie mógł złożyć we Wrocławiu i tam odbierze ten dokument.

Elektroniczny rejestr

Minister spraw wewnętrznych prowadzi w formie elektronicznej Rejestr Dowodów Osobistych (RDO). Urzędnicy gminy mają bezpośredni dostęp do informacji gromadzonych w tym rejestrze, dzięki czemu wprowadzą do niego dane w czasie rzeczywistym.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Jeśli brak będzie bezpośredniego dostępu do RDO z przyczyn niezależnych od organu gminy, jej urzędnicy będą musieli niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia wpływu wniosku o dowód, przekazać taką informację na bezpiecznym informatycznym nośniku danych do ministra spraw wewnętrznych.

Przechowanie w urzędzie

Dokumentację związaną z dowodami osobistymi przechowuje się przez dziesięć lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zgonu posiadacza dowodu osobistego. Informacje i dane związane z dowodami osobistymi przechowuje się w formie takiej, w jakiej zostały sporządzone.

Dokumentację związaną z dowodami sporządzoną w formie elektronicznej przechowuje się zgrupowaną w systemach teleinformatycznych w sposób uniemożliwiający jej modyfikację lub usunięcie. Jeśli dokumentacja sporządzona została w formie papierowej, przechowuje się ją zgrupowaną w kopertach dowodowych oznaczonych imieniem i nazwiskiem osoby, imieniem ojca, datą urodzenia, numerem PESEL oraz serią i numerem dowodu osobistego.

Udostępnianie danych

Zarówno minister spraw wewnętrznych, jak i same organy gmin mogą udostępniać dane z Rejestru Dowodów Osobistych. Odbywać się to może w różnym zakresie, uzależnionym od tego, przez kogo i na jakie cele informacje te są wykorzystywane. Konieczne jest do tego złożenie wniosku.

Minister spraw wewnętrznych udostępnia dane z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie pełnej lub ograniczonej teletransmisji danych. Z kolej organy gmin dane z rejestru udostępniają w trybie jednostkowym.

Pełna transmisja obejmuje wszystkie informacje, jakie znajdują się w rejestrze. Czyli nie tylko informacje dotyczące samego dowodu osobistego, ale również m.in.: dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego, fotografie i dane dotyczące utraconych i błędnie spersonalizowanych blankietów dowodów osobistych.

Z kolei ograniczona transmisja ma potwierdzić istnienie albo nieistnienie ważnego dowodu osobistego. W tym przypadku chodzi o:  imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, data wydania dowodu osobistego oraz termin ważności dowodu osobistego. Natomiast w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych organ gminy udostępnia dane dotyczące tylko jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby. W zależności od trybu i podmiotu, któremu udostępniane są danych z rejestru, odbywać się to może nieodpłatnie lub odpłatnie.

Dane w dotychczasowych dokumentach

Dowody osobiste wydane przed 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych od 1 marca nie potwierdza aktualnego adresu zameldowania.

podstawa prawna: rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (DzU z 3 grudnia 2014 r., poz. 1709)

podstawa prawna: art. 23–25, art. 55, art. 61–68, art. 72, art. 88 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (DzU z 2010 r. nr 167, poz. 1131 ze zm.)