Praktiker podał, że dzisiaj na zlecenie spółki Metro Properties sześciu komorników rozpoczęło czynności egzekucyjne wobec sześciu marketów Praktiker Polska w Warszawie Markach, Łodzi, Radomiu, Krakowie, Zabrzu i Czeladzi.

- Według nowego prawa restrukturyzacyjnego podjęte działania są niedopuszczalne, ponieważ polegają na zajęciu sklepów, które stanowią masę sanacyjną, a więc nie mogą podlegać jakimkolwiek zajęciom – podaje firma w komunikacie.

Praktiker Polska od 3 listopada 2016 roku znajduje się w postępowaniu sanacyjnym. Nadrzędnym celem tego postępowania jest poprawa sytuacji ekonomicznej firmy i niedopuszczenie do jej upadłości.

- Jest ono dla spółki ogromną szansą, dając jej czas na bezpieczną reorganizację i przywrócenie dotychczasowej pozycji rynkowej. Co bardzo ważne, w tym postępowaniu chodzi o uzdrowienie firmy, a nie jej likwidację – podaje firma.

Postępowanie sanacyjne przebiega zgodnie z harmonogramem. Cyklicznie procesy i postępy są raportowane do Sędzi-Komisarz, która nadzoruje całość działań restrukturyzacyjnych. 3 lutego 2017 r. został złożony do Sądu plan restrukturyzacyjny firmy.

W związku z rozpoczęciem działań przez komorników Sędzia-Komisarz 3 lutego 2017 roku wydała postanowienie zobowiązujące Zarządcę Praktiker Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji do podjęcia wszelkich czynności w celu ochrony masy sanacyjnej. W związku z tym zostały złożone do sądów odpowiednie wnioski i skargi, w tym skargi na czynności komornicze, na rozpoznanie których obecnie oczekuje spółka. Zarządca jako organ wyznaczony przez Sąd podkreśla, że wszelkie działania zarówno Zarządcy, jak i komorników, muszą być zgodne z obowiązującym prawem. Po rozpatrzeniu złożonych skarg i wniosków Zarządca będzie uprawniony do żądania odszkodowania za straty poniesione w wyniku bezprawnie prowadzonych egzekucji.

W związku z tym, że Sędzia-Komisarz nakazała należyte zabezpieczenie masy sanacyjnej, Zarządca podjął wszelkie czynności mające na celu uniknięcie jakichkolwiek strat zarówno po stronie Praktiker Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji, jak i jego kontrahentów. Pomocne w tej sytuacji będą szybkie rozstrzygnięcia złożonych skarg i wniosków przez odpowiednie sądy.

- Z przykrością stwierdzamy, że Metro Properties oraz komornicy działają na szkodę marki Praktiker i ogółu wierzycieli spółki. Zatrudniamy aktualnie ponad 1,1 tys. osób. Dołożymy wszelkich starań, aby ochronić te miejsca pracy i kontynuować działalność handlową. Złożyliśmy już wszelkie możliwe pisma do sądów. Liczymy na ich szybką reakcję – podsumowuje Maksymilian Kostrzewa, przedstawiciel zarządcy sądowego Praktiker Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Po ukazaniu się informacji na temat sieci Praktiker, głos zabrała również spółka Metro Properties. W komunikacie poinformowała, że Praktiker przestał być najemcą lokali w zarządzanych przez spółkę centrach handlowych. - 31.10.2016 roku Praktikerowi zostały wypowiedziane umowy najmu, z żądaniem zwrotu zajmowanych powierzchni. Było to związane z zaległymi płatnościami Praktikera wobec Metro Properties, o znacznej wysokości. W poniedziałek, 30.01.2017 roku na podstawie tytułów wykonawczych, Praktiker został wezwany do dobrowolnego opuszczenia zajmowanych lokali. Ponieważ firma nie opuściła lokali w wyznaczonym przez komornika terminie, komornik, działający zgodnie z polskim prawem, przeprowadził eksmisję – podaje firma.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Ogłoszenie wyników konkursu już jutro, oglądaj ralację z Gali wręczenia nagród na rp.pl

Dowiedz się więcej

Zgodnie z komunikatem podjęte przez Metro Properties działania nie są skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej i są w całości zgodne z prawem. Spółka Metro Properties zwróciła się z prośbą do zarządcy o odebranie towarów wchodzących w skład masy sanacyjnej. - Metro Properties jest dzierżawcą centrów handlowych, z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu tego typu obiektami i budowaniu relacji z najemcami w oparciu o najlepsze praktyki biznesowe. Mimo podejmowanych prób porozumienia, nie otrzymaliśmy ze strony Praktikera propozycji, która dawałby szansę na skuteczne wyjście z tej sytuacji – wyjaśnia firma.

Oświadczenie Krajowej Rady Komorniczej

W nawiązaniu do sprawy wszczęcia egzekucji przeciwko dłużnikowi spółce Praktiker Polska Sp. z o.o w restrukturyzacji opisywanej przez Państwa w artykule opublikowanym 7 lutego br., Krajowa Rada Komornicza oświadcza: W materiale zawarte jest jednostronne oświadczenie dłużnika, że egzekucja jest bezprawna, natomiast nie znajduje ono żadnego potwierdzenia w dokumentach sądowych.

Jak wynika z wyjaśnień komornika prowadzącego egzekucję, jej przedmiotem jest obowiązek dłużnika wydania wierzycielowi pomieszczeń zajmowanych przez dłużnika. Zakres klauzuli wykonalności ogranicza ją do spółki Praktiker Polska sp. z o. o. w restrukturyzacji z wyłączeniem zarządcy powołanego w postępowaniu sanacyjnym. Zarządca nie odpowiada osobiście za zobowiązania zaciągnięte w sprawach dotyczących masy sanacyjnej, a komornik sądowy nie prowadzi przeciwko niemu postępowania.

Podstawą egzekucji jest akt notarialny, któremu Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w dniu 19 stycznia 2017 r. nadał klauzulę wykonalności stwierdzając, że warunkiem wydania pomieszczeń objętych umową najmu jest rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy najmu, a ta uległa rozwiązaniu. W ocenie komornika prowadzącego postępowanie, wobec rozwiązania umowy najmu, umowa ta i pomieszczenia, których dotyczy nie wchodzi skład masy sanacyjnej.

Krajowa Rada Komornicza podkreśla, że postępowanie egzekucyjne poprzedza postępowanie przed Sądem, który ostatecznie wydaje tytuł wykonawczy, dokument, który podlega wykonaniu w drodze egzekucji przez komornika sądowego a ten zgodnie z art. 804 kpc nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.