W I kwartale większe firmy, zatrudniające 50 osób i więcej, miały 675 mld zł przychodów. W porównaniu z I kwartałem 2016 r. to wzrost aż o 11,7 proc. Koszty ich działalności wzrosły w tym czasie o 11,3 proc., więc kondycja finansowa firm poprawiła się.

Ich wynik finansowy netto wyniósł 29,9 mld zł i był wyższy o 17,5 proc. niż przed rokiem – podał GUS. Zysk netto wyniósł 38,8 mld zł i był wyższy o 14,1 proc. od uzyskanego przed rokiem, a strata netto wyniosła 8,9 mld zł i zwiększyła się o 3,9 proc. Zysk netto wykazało 67,9 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 69,1 proc. przed rokiem). Zwiększył się także wskaźnik rentowności obrotu brutto z 5,1 proc. do 5,4 proc. oraz wskaźnik rentowności obrotu netto z 4,2 proc. do 4,4 proc. Poprawa rentowności dotyczyła przede wszystkim takich sektorów jak górnictwo i wydobywanie (z minus 0,7 proc. do 12,2 proc.), obsługa rynku nieruchomości (z 7,8 proc. do 12 proc.) czy pozostała działalność usługowa (z 6,4 proc. do 8,1 proc.).

Nieco gorzej za to wyglądają inwestycje przedsiębiorstw. W I kwartale nakłady wyniosły 21,6 mld zł i były (w cenach stałych) o 0,4 proc. niższe niż przed rokiem. To co prawda mniejszy spadek niż w I kwartale 2016 r. (o 8,9 proc.), ale wciąż trudno mówić o boomie inwestycyjnym wśród firm. Największy spadek nakładów (tym razem w cenach bieżących) wystąpił w górnictwie i wydobywaniu (o 22,2 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 13,8 proc.), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 9,5 proc. ). Natomiast wzrost inwestycji odnotowano w takich sektorach jak handel (o 14,5 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 13,4 proc. ), Informacja i komunikacja (o 6,5 proc.) i przetwórstwo przemysłowe (o 6 proc.).

Wśród różnych kategorii wydatków inwestycyjnych, obniżyły się nakłady na budynki i budowle (o 11,1 proc.), zaś wzrosły nakłady na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (o 5,1 proc. ) oraz na środki transportu (o 7 proc.).