Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych i prawnych oraz od jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Jest ona pobierana niezależnie od innych należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. Opłacie tej nie podlega jedynie sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach, chyba że są to hale targowe (aukcyjne lub wystawowe).

Zawarta w przepisie art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych [b]definicja targowiska nie obejmuje natomiast innych rodzajów budynków lub ich części, w których też może być prowadzony handel (np. lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych).[/b]

Jednocześnie na podstawie art. 16 tej ustawy z obowiązku wnoszenia opłaty targowej zwolnione zostały osoby fizyczne (prawne) oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotem opodatkowania położonym na targowiskach.

Jak wynika z pisma dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych w Ministerstwie Finansów z 19 stycznia 2003 r., [b]jeżeli budynek, w którym prowadzona jest sprzedaż, jest halą targową w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych i osoby dokonujące w nim sprzedaży nie są jednocześnie podatnikami podatku od nieruchomości od tego budynku, to podlegają opłacie targowej od dokonywanej w tym budynku sprzedaży[/b].

[i]Podstawa prawna:

– [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182297]ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.)[/link]

– [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80105]rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (DzU 1999 r. nr 112 poz. 1317 ze zm.)[/link][/i]