Koniec prac domowych dla uczniów. Rozporządzenie MEN podpisane

Minister Edukacji Barbara Nowacka podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało nowy tekst przepisów wraz z obszernym raportem z konsultacji społecznych. Przepisy dotyczące prac domowych wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2024 roku.

Publikacja: 23.03.2024 09:41

Koniec prac domowych dla uczniów. Rozporządzenie MEN podpisane

Foto: Fotorzepa/ Robert Gardziński

Przez ostatnie tygodnie resort edukacji pracował nad przepisami, które – zgodnie z zapowiedziami z czasu kampanii wyborczej – zniosą tak zwane prace domowe w szkołach podstawowych. MEN tłumaczyło, że potrzebne jest uregulowanie kwestii prac domowych w związku z nadmiernym obciążaniem uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo dążono do rezygnacji z wliczania do średniej ocen rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii i etyki, na które uczeń nie jest obowiązany uczęszczać (są one dobrowolne) i w związku z tym nieuzasadnione jest, aby roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z tych zajęć miała wpływ na średnią uzyskanych ocen.

Czytaj więcej

Będą zadania domowe usprawniające motorykę. MEN odpowiada Rzecznikowi

Koniec prac domowych w klasach I-III

W konsekwencji rozmów, spotkań, uzgodnień i konsultacji wprowadza się zmiany polegające na niezadawaniu przez nauczycieli uczących w klasach I–III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych (wyjątek w zakresie pisemnych prac domowych będą stanowiły ćwiczenia usprawniające motorykę małą, które będą obowiązkowe dla ucznia, a nauczyciel będzie mógł ustalić z nich ocenę), braku obowiązku wykonania przez uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych zadawanych przez nauczyciela do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz nieocenianiu wykonania albo niewykonania tej pracy przez ucznia oraz rezygnuje się z wliczania do średniej ocen rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki.

Czytaj więcej

Ekspert: Likwidacja zadań domowych to fatalny pomysł

Przez „pisemne i praktyczno-techniczne prace domowe” należy rozumieć w szczególności dłuższe wypowiedzi pisemne (np. rozprawka, streszczenie), wypełnianie zeszytu ćwiczeń, rozwiązywanie zadań matematycznych, czy przygotowywanie prac w rodzaju makiet, modeli, prezentacji multimedialnych itp.

Bez oceniania prac domowych w klasach IV-VIII

Odejście od oceniania prac domowych w klasach IV–VIII szkół podstawowych nie powinno spowodować braku motywacji do ich wykonania przez uczniów, ponieważ nauczyciel, zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, będzie sprawdzał wykonaną pracę domową oraz będzie przedstawiał informację na temat wykonanej pracy. Mając na uwadze powyższe dla ucznia przekazana przez nauczyciela informacja może stanowić mobilizację do wykonania kolejnej pracy domowej (forma samodoskonalenia). O tym na ile uczniowie będą zmotywowani do ich wykonania będzie decydować również atrakcyjność zaproponowanego przez nauczyciela tematu/problemu do rozwiązania.

Ministerstwo Edukacji zapewnia, że wprowadzenie zmian w zakresie prac domowych w trakcie roku szkolnego nie będzie miało wpływu na realizację podstawy programowej przez nauczycieli, ponieważ prace domowe mają na celu rozszerzenie, utrwalenie i pogłębianie wiedzy nabytej podczas zajęć edukacyjnych w szkole. Zmiana ta może mieć jedynie wpływ na konieczność zastąpienia oceny z pracy domowej, jako formy sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia, innymi przyjętymi w ocenianiu wewnątrzszkolnym formami sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów.

Czytaj więcej

Szkoły z „zakazem” prac domowych? Eksperci nie mają wątpliwości

Materiał przygotowany we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Przez ostatnie tygodnie resort edukacji pracował nad przepisami, które – zgodnie z zapowiedziami z czasu kampanii wyborczej – zniosą tak zwane prace domowe w szkołach podstawowych. MEN tłumaczyło, że potrzebne jest uregulowanie kwestii prac domowych w związku z nadmiernym obciążaniem uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo dążono do rezygnacji z wliczania do średniej ocen rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii i etyki, na które uczeń nie jest obowiązany uczęszczać (są one dobrowolne) i w związku z tym nieuzasadnione jest, aby roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z tych zajęć miała wpływ na średnią uzyskanych ocen.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a