ESG, czyli energia spina gospodarkę

W czasach kiedy zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej widoczne, a świadomość ekologiczna społeczeństwa rośnie, odpowiedzialność biznesu za środowisko staje się kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju. Promocja postaw ekologicznych to nie trend marketingowy, tylko konieczność adaptacji przedsiębiorstw do nowej, zielonej rzeczywistości. Odnawialne źródła energii (OZE) są dziś odpowiedzią zarówno na wyzwania klimatyczne, jak i obowiązki związane z wdrażaniem i raportowaniem ESG.

Publikacja: 26.02.2024 00:00

ESG, czyli energia spina gospodarkę

Foto: materiały prasowe

Materiał partnera

Coraz częściej czytamy w publikacjach, że jakaś firma lub przedsiębiorstwo zmienia swoją strategię i stawia na zielony biznes lub całkowicie przechodzi na odnawialne źródła energii. Jako pierwsze takie działania podjęły duże międzynarodowe korporacje. Z czasem dołączyły do nich nasze rodzime firmy.

– Motywacje do wprowadzania tego typu zmian wynikają z przystosowywania biznesu do wymagań związanych z ESG, ale także z zapewnienia mu możliwości rozwoju w dłuższej perspektywie w ramach przewidywalnych kosztów – mówi Mateusz Madejski, dyrektor marketingu i sprzedaży w ENGIE Zielona Energia.

W zielonym kierunku

Dla międzynarodowego koncernu ENGIE, światowego lidera transformacji energetycznej, priorytetem jest łączenie troski o środowisko z uwzględnianiem aspektów społecznych oraz budowanie relacji z różnymi grupami interesariuszy. Istotnym elementem społecznej odpowiedzialności biznesu jest również branie odpowiedzialności za każdą podjętą decyzję w ramach organizacji oraz pełne zrozumienie ich konsekwencji dla społeczeństwa i środowiska.

Dlatego ENGIE oferuje szereg rozwiązań, które pomagają firmom w wypełnieniu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

– Olbrzymie doświadczenie w wielu obszarach, jakie możemy zaoferować naszym klientom, sprawia, że wybierają oni nas na partnera do tych przemian. To nie tylko transformacja energetyczna, przejście na OZE, ale także dopasowanie odpowiednich rozwiązań. A instrumentów, jakie możemy zaproponować, jest wiele. W tym kontekście pojawia się wśród przedsiębiorców pojęcie dywersyfikacji. Bardzo często firmy stawiają własne zielone moce lub podpisują długoterminowe kontrakty na zakup zielonej energii. Takie rozwiązania oferujemy w ramach umów Power Purchase Agreement (PPA). Ale zielony biznes to też zakup zielonych świadectw, a także bardzo wiele działań związanych z efektywnością czy obniżaniem energochłonności. Nasza Grupa dostarcza klientom odpowiednie rozwiązania do wdrożenia w ich biznesach. Według danych agencji Bloomberg w ubiegłym roku Grupa ENGIE była liderem w sprzedaży czystej energii poprzez umowy PPA, realizując transakcje o łącznej mocy 2,4 GW. Byliśmy również jedynym dużym dostawcą, który podpisał korporacyjną umowę PPA na energię słoneczną, lądową i morską w 2023 roku – tłumaczy Madejski.

Nie tylko wymagania, ale też szanse

Przedsiębiorstwa odpowiedzialne za środowisko inwestują w odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, wiatrowa czy geotermalna. Wykorzystanie tych źródeł pomaga organizacjom ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i zmniejsza ich zależność od paliw kopalnych, co wpisuje się w wymagania pakietu Fit for 55. Te, które świadomie decydują się na ekologiczne rozwiązania, mogą czerpać korzyści z dynamicznego rozwoju rynku zrównoważonych produktów i usług. A poza tym dziś przejście na ekologiczne rozwiązania staje się też koniecznością związaną z wymogami raportowania ESG. Zasięg obejmowanych nim firm będzie się zwiększał z każdym rokiem. Kierowanie się ekologicznym podejściem do biznesu ma także wpływ na możliwości inwestycyjne.

– Świadomość produktów i usług, które uwzględniają czynniki zrównoważonego rozwoju, rośnie. To już nie chwilowa moda, jak jeszcze do niedawna uważano, czy też obowiązek dużych korporacyjnych graczy, bo i z takim określeniem się spotykałem. Dzisiaj kredytowanie szybciej otrzyma inwestycja, która spełnia cele ESG, może też otrzymać lepsze warunki. Jest bardzo wiele możliwości finansowania zielonych inwestycji. Jednak to nie tylko rozwijanie biznesu, ale także jego stabilność i możliwość dalszego działania. Efekt raportowania będzie przetaczał się przez polską gospodarkę niczym kula śnieżna – odbierający towary czy usługi kontrahent spełniający cele ESG dla swojego biznesu będzie wykazywał chęci współpracy z firmami o takim samym podejściu.

A ponieważ „dekarbonizacja biznesu” poprzez zasilanie go wyłącznie zieloną energią jest zmianą możliwą do szybkiego wprowadzenia, a jednocześnie bardzo korzystną dla środowiska, to nie ukrywam, że możemy w niedługim czasie na rynku zaobserwować bardzo duże zmiany w tym obszarze – dodaje Madejski.

Koszty mniejsze, a transformacja przyspiesza

Firmy, decydując się na energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, mogą osiągnąć znaczne oszczędności finansowe. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu energii tych źródeł, mogą utrzymać stabilność kosztów energetycznych, unikając wahania cen paliw kopalnych. Przedsiębiorstwa, które dbają o ekologię, są pozytywnie postrzeganie, co może przyciągać nowych klientów, inwestorów i zwiększać lojalność pracowników. Ponadto dostosowywanie się do rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa staje się kluczowym elementem strategii biznesowej. W aspekcie kosztów ostatnie lata są bardzo dobrą lekcją dla biznesu. Gospodarka oparta na paliwach kopalnych to już przeszłość, a nauka związana ze skokami cen energii, jaka została odebrana w ostatnim czasie, jest motorem napędzającym zmiany. Projekty w energetyce realizowane w paradygmacie ESG są dziś podstawą budowania niezależności naszej gospodarki, a także obniżania kosztów działalności.

– Zielona energia obniża koszty i pozwala lepiej nimi zarządzać, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Na zachodnich rynkach bardzo mocno rozwija się obszar kontraktów PPA. My też podpisujemy coraz więcej takich umów. ENGIE wyróżnia się kreatywnymi i „szytymi na miarę” umowami PPA, dopasowanymi idealnie do potrzeb konkretnego klienta. Wykorzystujemy w tym celu nasze wyjątkowe cechy operacyjne: zdolność do realizacji projektów w aspekcie administracyjnym, wdrażanie dużych parków energii odnawialnej, zapewnienie konkurencyjnych warunków cenowych, zapewnianie klientom kompetentnych pracowników na wszystkich poziomach: handlowym, prawnym, technologicznym i operacyjnym. Jesteśmy światowym liderem również w zakresie PPA, za pośrednictwem których sprzedajemy znaczną ilość energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wytwarzanych przez własne aktywa wiatrowe i słoneczne – dodaje Madejski.

Społecznie nastawieni

Wprowadzenie odnawialnych źródeł energii ma także istotny wpływ na ochronę środowiska. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych to nie tylko zgodność z normami ekologicznymi, ale także aktywny udział w globalnym wysiłku na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. To jeden z najważniejszych celów ENGIE, czyli dążenie do gospodarki zeroemisyjnej. Wreszcie, inwestowanie w odnawialne źródła energii jest symbolem innowacyjności. Firmy, które wprowadzają nowoczesne technologie związane z odnawialnymi źródłami, stają się liderami branżowymi, co przekłada się na zwiększoną konkurencyjność na rynku.


– Kilka dni temu nasi koledzy z ENGIE podpisali umowę z Amazonem na zakup 473 MW energii odnawialnej z morskiej farmy wiatrowej Moray West w Szkocji. W ten sposób zapewni on dostawę ponad połowy mocy w czystej technologii na potrzeby zasilania swoich operacji – mówi Madejski.

Prawo za OZE

Regulacje europejskie coraz mocnej promują wszelkie działania związane z obniżaniem emisji. Takim elementem jest CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), którego założeniem jest dostosowywanie cen towarów importowanych do UE z uwzględnieniem emisji CO2. – Objęte tym mechanizmem są towary produkowane poza UE, takie jak nawozy, cement, produkty stalowe, żeliwne, aluminiowe, a także energia elektryczna i wodór. System wszedł w życie 1 października 2023 r. i do końca 2025 r. będzie odzwierciedlony jedynie w raportowaniu. Natomiast od początku 2026 system będzie już odpłatny. W mojej ocenie świadome inwestowanie przez członków UE w OZE będzie pełnić kluczową rolę w zwiększaniu konkurencyjności, ale przede wszystkim w świadomym dbaniu o środowisko. De facto to już się dzieje, co mnie bardzo cieszy – tłumaczy Mateusz Madejski.

ENGIE Zielona Energia

Słońce i wiatr napędzają firmy klientów ENGIE Zielona Energia.

Obszary, w których działa ENGIE Zielona Energia:
- produkcja energii z własnych aktywów,
-  autonomiczna działalność handlowa na Towarowej Giełdzie
Energii (TGE), OTC (obrót pozagiełdowy) i transgraniczna,
- sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców przemysłowych
w ramach produktów elastycznych oraz PPA,
- produkty i usługi dla zewnętrznej energetyki rozproszonej,
głównie OZE (PPA, CPA, dostęp do rynku, zarządzanie
ryzykiem, zarządzanie kontraktami) oraz elektrociepłowni,
- działalność w zakresie produktów strukturyzowanych:
energia, certyfikaty, GoOs,
- doświadczenie w zakresie usług POB (podmiot odpowiedzialny
za bilansowanie handlowe) w ramach regulowanego
mechanizmu cenowego.

Kluczowe cele dla ENGIE w ramach ESG

ENGIE dba o równe szanse kobiet i mężczyzn w dostępie do stanowisk kierowniczych.

ENGIE przyczynia się do powszechnego dostępu do energii,do rozwoju energii odnawialnej i wzrostu efektywności energetycznej.

ENGIE przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego regionów, na pierwszym miejscu stawiając zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich na całym świecie.

ENGIE skupia swoje badania i wprowadzane innowacje na ekologii i modernizacji sieci oraz pracuje nad tym, aby dzielić się doświadczeniem z interesariuszami.

ENGIE przyczynia się do rozwoju miasta jutra poprzez wdrażanie narzędzi planowania urbanistycznego, dbałość o czystą energię oraz przygotowywanie ofert usług.

Kierując się swoją strategią, ENGIE promuje efektywność energetyczną i produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Od ponad dekady ENGIE Zielona Energia rozwija zieloną energetykę w Polsce. W ubiegłym roku dzięki akwizycjom oraz realizowanym przez spółkę budowom, łączna moc produkcyjna grupy w kraju została powiększona do 359 MW, na co składa się 241 MW z sześciu farm wiatrowych i 118 MWp z 86 farm PV. To sytuuje ENGIE jako jednego z głównych inwestorów w OZE w Polsce.

ENGIE intensyfikuje rozwój swojej działalności w zakresie odnawialnych źródeł energii w Polsce dzięki znaczącemu portfelowi projektów. ENGIE w Polsce jest także w trakcie budowy czterech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 9 MWp.

Jak budujemy zieloną Europę?

W swojej strategii ENGIE zawarło plan transformacji energetycznej w Europie, który oparty jest na dł

W swojej strategii ENGIE zawarło plan transformacji energetycznej w Europie, który oparty jest na długoletnim doświadczeniu w zakresie różnych form dekarbonizacji. Aby zapewnić stabilność systemu energetycznego i konkurencyjność gospodarek europejskich, należy rozwijać wszystkie źródła energii odnawialnej. Skala i pilność transformacji energetycznej sprawiają, że jest to bezprecedensowe wyzwanie dla Europy. Dla ENGIE zaś jest to sedno strategii firmy na najbliższe lata. Na zdjęciu farma wiatrowa ENGIE Zielona Energia w Wartkowie.

Mateusz Madejski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w ENGIE Zielona Energia sp. z o.o. Od ponad 15

Mateusz Madejski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w ENGIE Zielona Energia sp. z o.o. Od ponad 15 lat związany zawodowo ze sprzedażą i ENGIE. Odpowiada za wdrażanie nowych produktów, kształt strategii sprzedażowej i marketingu oraz obsługę procesów sprzedażowych i posprzedażowych

materiały prasowe

Materiał partnera

Coraz częściej czytamy w publikacjach, że jakaś firma lub przedsiębiorstwo zmienia swoją strategię i stawia na zielony biznes lub całkowicie przechodzi na odnawialne źródła energii. Jako pierwsze takie działania podjęły duże międzynarodowe korporacje. Z czasem dołączyły do nich nasze rodzime firmy.

Pozostało 97% artykułu
Dodatki
Studenci medycyny KUL mają świetne warunki. Każdy traktowany jest indywidualnie
Dodatki
Kształcą ludzi, którzy z wiarą w siebie podchodzą do wyzwań
Materiał partnera
Uniwersytet to tworzący go ludzie
Dodatki
Unijne fundusze na rozwój
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Dodatki
KOWR promuje zdrowe odżywianie