Rzecznik Praw Obywatelskich wciąż dostaje wiele skarg w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Instytut Pamięci Narodowej. Ustawa o IPN wyłącza stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w działalności Instytutu (poza wąskim zakresem dotyczącym prowadzenia Bazy Materiału Genetycznego).  I choć Rzecznik wielokrotnie występował w tej sprawie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nie dotrzymał dotychczas odpowiedzi.

A skargi dotyczą m.in. braku możliwości usunięcia nieprawdziwych informacji, czy uzupełnienia informacji udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej IPN. 

RPO po raz kolejny napisał do prezesa UODO Jana Nowaka. Przytacza orzeczenia sądów administracyjnych i zwraca uwagę, że kształtująca się w nich interpretacja art. 71 ustawy o IPN, pozwala na zastosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w sprawach odnoszących się do działalności IPN. Jest jest to interpretacja zgodna z Konstytucją RP i przepisami UE.

Zgodnie z orzecznictwem, otwiera się możliwość kierowania przez skarżących żądań realizujących uprawnienia określone przede wszystkim w art. 51 Konstytucji RP, w tym kwestionowania poprawności i zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych przez IPN.

- W związku z tym dotychczasowa praktyka UODO w sposobie rozpatrywania skarg na przetwarzanie danych osobowych przez IPN powinna zostać zaktualizowana - twierdzi RPO.

Rzecznik  zwrócił się do prezesa UODO o aktualne stanowisko w sprawie przepisów wyłączających stosowanie w działalności IPN przepisów o ochronie danych osobowych. Pyta również, w jaki sposób UODO wykonał wyroki sądów administracyjnych, w których uznano, że odmowa wszczęcia postępowania przez UODO była bezpodstawna.

Jednocześnie Marcin Wiącek prosi o wskazanie, jaka jest teraz praktyka rozpatrywania skarg przez UODO.

- Czy Urząd odmawia wszczynania postępowania w tych sprawach, a jeśli tak, to na jakiej podstawie? Czy są podejmowane inne działania dotyczące sprawy? - pyta RPO.

Czytaj więcej

Spór o listy ofiar represji komuny