Brak szkody po stronie wierzyciela. Czy członek zarządu uniknie odpowiedzialności?

W celu stwierdzenia braku szkody w rozumieniu art. 299 § 2 kodeksu spółek handlowych po stronie niezaspokojonego wierzyciela spółki konieczne jest wykazanie, iż w postępowaniu upadłościowym wierzyciel nie uzyskałby zaspokojenia, nawet gdyby to postępowanie wszczęto wcześniej.

Publikacja: 07.06.2024 04:30

Brak szkody po stronie wierzyciela. Czy członek zarządu uniknie odpowiedzialności?

Foto: Adobe Stock

Powód Skarb Państwa – Prezydent Miasta P. zażądał w pozwie, aby pozwani – członkowie zarządu spółki z o.o. R.Ł. i R.M. – zapłacili solidarnie na rzecz powoda kwotę ponad 2 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Jako podstawę roszczenia o zapłatę, powód Skarb Państwa wskazał, iż spółka z o.o., której członkiem zarządu był najpierw R.M., a następnie R.Ł. (zwana dalej „spółką”), nabyła od powoda prawo użytkowania wieczystego gruntu za cenę 20 mln zł. Zakup został sfinansowany w całości z kredytu bankowego w kwocie 20 mln zł, zabezpieczonego poprzez ustanowienie na nabywanym prawie użytkowania wieczystego, na rzecz banku, hipoteki kaucyjnej do kwoty 30 mln zł. Dochodzona przez powoda kwota ponad 2 mln zł wraz z odsetkami wynika z nieuiszczonych przez spółkę opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w latach 2010-2017. Wszystkie postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko spółce, w celu wyegzekwowania ww. należności, zostały umorzone z uwagi na ich bezskuteczność i brak możliwości zaspokojenia wierzyciela w toku egzekucji, gdyż suma uzyskana z egzekucji jedynego składnika majątku spółki - prawa użytkowania wieczystego gruntu - została w całości przekazana bankowi jako wierzycielowi hipotecznemu. W związku z bezskutecznością egzekucji przeciwko spółce, powód Skarb Państwa pozwał członków zarządu R.Ł. i R.M. o zapłatę należności spółki na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.)

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Prawnicy
Gdzie uczą najlepszych prawników w Polsce? Ranking wydziałów prawa 2024
Podatki
Fiskus nie przejął się wyrokiem NSA. Sam przelew nie wystarczy
Sądy i trybunały
Sędzia Sądu Najwyższego skarży Polskę do ETPC. Chodzi o decyzję Andrzeja Dudy
Sądy i trybunały
Sąd Najwyższy: wybór „spośród sędziów" nie oznacza wyboru „przez sędziów"
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży