O tym, że projekt zakładający, że szkoły w Polsce dostaną od państwa szybki internet od 100 Mb/s w górę, a usługę świadczyć będzie NASK  jest przygotowywany wiadomo było od dawna. Dziś poznaliśmy szczegółowe propozycje MC w tej kwestii.

Resort zakłada, że szkoły nie będą płacić za internet, chyba że zamówią usługę szybszą niż 100 Mb/s. Wyliczył, że koszty OSE dla budżetu państwa wyniosą maksymalnie 1,66 mld zł w ciągu 10 lat. Mogą zostać obniżone do około 1,32 mld zł jeśli uda się wykorzystać w odpowiedni sposób część pieniędzy z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Inną dużą sumą pojawiającą się w projekcie są koszty współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi. Projekt MC przewiduje, że mali i średni operatorzy (ISP) z tytułu współpracy z operatorem OSE uzyskają w ciągu 10 lat około 585 mln zł.

NASK ma bowiem płacić za dostęp do istniejącej infrastruktury operatorów, a czasem też za usługi wykonywane z jej wykorzystaniem. „Współpraca ta będzie co do zasady odpłatna, w związku z czym znaczna cześć środków przewidzianych na realizację ustawy trafi do tych operatorów w formie opłat. Zakłada się, że co najmniej część środków z tych opłat zostanie następnie skierowana na dalsze inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną – co ostatecznie przyczyni się do wzrostu dynamiki rozwoju PKB" – zapewnia MC.

Na wniosek NASK operator będzie miał 14 dni na przedstawienie mu oferty. Jeśli strony się nie porozumieją, umowę między nimi może zastąpić decyzja Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Do zadań operatora OSE należeć ma:

*  przygotowanie publicznej sieci telekomunikacyjnej (...), w sposób umożliwiający świadczenie z jej wykorzystaniem usług, jej eksploatację, w tym usuwanie awarii, utrzymanie, modernizację oraz nadzór nad jej funkcjonowaniem;
* świadczenie szkołom usług dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z usługami
bezpieczeństwa teleinformatycznego, obejmującymi w szczególności ochronę przed
szkodliwym oprogramowaniem oraz monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa
sieciowego;
* promowanie zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych;
* tworzenie i udostępnianie narzędzi informatycznych wspomagających korzystanie z
technologii cyfrowych w procesie kształcenia.

W ustawie można znaleźć zapisy dotyczące regionalnych sieci szerokopasmowych (RSS-ów).

Ustawa przewiduje bowiem, że "operator OSE może nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, w szczególności do elementów infrastruktury wchodzących w skład regionalnych sieci szerokopasmowych". Nabycie to ma być nieodpłatne, ale regulowane przez umowę.  W innym punkcie czytamy natomiast, że ta część infrastruktury RSS-ów, którą NASK będzie wykorzystywać na potrzeby OSE  zostanie zwolniona z opłat za korzystanie z tzw. pasa drogi.

Szkoła będzie mogła skorzystać z innego łącza niż OSE, ale - od 2021 roku - placówka taka będzie musiała zadbać sama o łącze o przepływności nie mniejszej niż 100 Mb/s oraz usługi bezpieczeństwa. Taki obowiązek przewiduje nowelizowane ustawą o OSE prawo oświatowe.

Jeden z końcowych artykułów ustawy o OSE precyzuje limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań wynikających z ustawy, czyli w praktyce dotację dla NASK: w 2018 r. - 74 mln zł, w 2019 r. - 238 mln zł, w 2020 r. - 201 mln zł, a w latach 2021-2027 po 164 mln zł.