Tytuł Prawnika Pro Bono może otrzymać osoba posiadająca wyższe wykształcenie prawnicze, mieszkająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która świadczy nieodpłatnie i bezinteresownie (charytatywnie) usługi prawnicze na rzecz innych osób, organizacji społecznych bądź instytucji.

Spośród nominowanych kandydatów kapituła konkursu przyzna tytuł Prawnika Pro Bono jednej osobie. Już w tym momencie do konkursu zgłoszono 13 prawników. Większość z nich to osoby działające w Warszawie.

Czytaj także:

Zwycięzcy konkursu Prawnik Pro Bono

Wśród kandydatów dominują osoby posiadające tytuł zawodowy adwokata bądź radcy prawnego. Jest jednak również dwóch aplikantów.

Kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne oraz prawne, w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe.

Zgłoszenie można przesłać zarówno pocztą (decyduje data stempla pocztowego), jak i drogą e-mailową (zeskanowana wersja formularza wraz z podpisem) na adres biuro@centrumprobono.pl.