fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Marszałkowie zastąpią wojewodów

Od 2008 r. niektóre kompetencje i zadania z dziedziny ochrony środowiska, gospodarki odpadami i prawa wodnego przechodzą z wojewodów na marszałków województwa
Od 1 stycznia dotychczasowi pracownicy urzędów wojewódzkich zajmujący się przeniesionymi zadaniami staną się pracownikami urzędów marszałkowskich, a niezbędny do tego majątek państwowy przejdzie na samorząd. Przesunięcie jest skutkiem uchwalonej jeszcze w 2005 r. ustawy o zmianach w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. Do 2008 r. odłożyła ona przekazanie samorządowi województwa uprawnień i obowiązków wynikających z ustaw: prawo ochrony środowiska, o odpadach oraz prawo wodne.W dziedzinie ochrony środowiska marszałkowie będą m. in.:> prowadzić bazy danych zawierające informacje na temat programów ochrony powietrza, map akustycznych, programów ochrony środowiska przed hałasem,> określać przyczyny przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu,> przedstawiać projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, konsultować go ze starostami (uchwalać będzie sejmik, będzie mógł też podejmować uchwały określające rodzaje ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA