fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Czas pracy: Niepełnosprawny musi wiedzieć o dłuższej dniówce

- Czy od 1 stycznia 2012 pracownikom mającym orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności czas pracy ze skróconego niejako automatycznie zmieni się na wyższy – osiem godzin na dobę i 40 tygodniowo? Czy należy dokonać zmiany przez  wypowiedzenie zmieniające?
Czas pracy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym od 1 stycznia 2012 będzie wynosił 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Dotychczasowa, skrócona dniówka – 7 godzin dziennie i 35 na tydzień – będzie miała zastosowanie wyłącznie do tych osób, które przedstawią w zakładzie zaświadczenie o celowości jej  stosowania wydane przez lekarza medycyny pracy lub – w razie jego braku – lekarza sprawującego opiekę nad pracownikiem.
Zmiany w omawianym zakresie nie będą jednak dotyczyć osób zatrudnionych przy pilnowaniu. Po 31 grudnia 2011 nie zmieni się bowiem art. 16, który wyłącza te osoby spod działania art. 15.
Ponieważ wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnyh – obecnie i po 31 grudnia 2011 – wynika z ustawy, to nie ma potrzeby wręczać im wypowiedzeń zmieniających czy aneksów do angaży.
W umowach o pracę takich osób najlepiej jest określać wymiar czasu pracy przez zapis: wymiar czasu pracy wynosi 1/1 etat zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Pracodawca powinien jednak poinformować o tej zmianie osoby, których dotyczy ta zmiana, tj. niepełnosprawnych pracowników z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Może im wręczyć pismo>patrz obok.
Co istotne, na początku 2011 r. NSZZ „Solidarność” wniósł do Trybunału Konstytucyjnego skargę w związku z tą nowelizacją ustawy o rehabilitacji. Zaskarżył właśnie zmianę art. 15. Jednak do tej pory TK nie wypowiedział się w tej sprawie.
miejscowość, data
.......…………………………   Pan/Pani
.......…………………………
 
Informuję, że od 1 stycznia 2012 Pana/Pani czas pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (nie 7 na dobę i 35 tygodniowo).
Jest Pan/Pani zaliczony/a do znacznego/umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 czas  pracy osoby niepełnosprawnej w jednym z tych stopni nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne
lub – w razie jego braku – lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą  wyda zaświadczenie
o celowości stosowania do niej skróconej normy czasu pracy.
 
………………………………  ………………………….....
(data i czytelny (podpis pracodawcy
podpis pracownika) lub osoby reprezentującej
pracodawcę)
Więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA