fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Uchwały gminy: statutu nie trzeba publikować

Statut jednostki budżetowej nie jest aktem prawa miejscowego i nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym
Wojewoda opolski zaskarżył do sądu uchwałę Rady Miasta Opola w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Opolu, domagając się stwierdzenia jej nieważności. Zakwestionował zapis stanowiący, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Zdaniem wojewody taki zapis jest sprzeczny z art. 13 ustawy o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Statut MZD nie ma powszechnego zasięgu obowiązywania na obszarze gminy, nie przysługuje mu więc walor aktu prawa miejscowego, a takie  podlegają publikacji. W odpowiedzi na skargę miasto Opole uzasadniało, że Miejski Zarząd Dróg jest szczególnego rodzaju jednostką budżetową, która realizuje zadania o charakterze powszechnym, ogólnie dostępne dla społeczności lokalnej i przedsiębiorców. Normy statutu skierowane zostały więc do nieokreślonego kręgu adresatów, dlatego też jako akt prawa miejscowego podlega on ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie podzielił stanowisko organu nadzoru i stwierdził nieważność uchwały (sygnatura akt: II SA/Op 324/11). Podniósł, że kwestia kwalifikacji danego aktu do kategorii aktów prawa miejscowego może sprawiać kłopoty, choćby dlatego, że w ustawie o samorządzie gminnym nie ma legalnej definicji aktów prawa miejscowego. Za każdym razem trzeba badać, czy powszechnie obowiązują na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Zdaniem WSA statut Miejskiego Zarządu Dróg nie ma przymiotu aktu prawa miejscowego. Przepisy w nim zawarte oddziałują na sferę obowiązków i uprawnień tylko tej jednostki. Nie zawierają norm generalnych ani abstrakcyjnych, nie nakładają obowiązków ani nie przyznają praw nieokreślonemu kręgowi odbiorców. Nie są zatem aktem o charakterze ustrojowo-organizacyjnym. Dlatego też statut jednostki budżetowej nie podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa. Więcej w serwisie: Samorząd » Ustrój i kompetencje » Uchwały, decyzje, zezwolenia
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA