fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Skazany starosta może zachować stanowisko

Fotorzepa, Dariusz Gorajski
Jeżeli rada powiatu nie podejmie uchwały o odwołaniu prawomocnie skazanego starosty, nie wolno zwolnić go z pracy. Wojewoda nie może wydać zastępczego zarządzenia
W ustawie o pracownikach samorządowych ani w ustawie o samorządzie powiatowym nie ma przepisów określających szczególny tryb odwoływania starosty skazanego prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Przepisów takich brak również w odniesieniu do przestępstw skarbowych. Co więcej, w powiatowej ustawie ustrojowej jest luka powodująca, że jeśli rada starosty nie odwoła (nie podejmie takiej uchwały), to wojewoda nie może wydać zarządzenia zastępczego w tej sprawie.

Utrata kwalifikacji

– Niekaralność za określone przestępstwa jest jednym z wymagań zatrudnienia pracownika samorządowego na podstawie wyboru – mówi prof. Andrzej Szewc z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. – Jeżeli wyrok skazujący uprawomocnił się przed nawiązaniem stosunku pracy, zatrudnienie pracownika jest niedopuszczalne, a gdyby mimo to doszło do skutku, jest nieważne. Jeżeli taki wyrok uprawomocnił się już w trakcie kadencji, to w wypadku starosty konieczne jest jego odwołanie przez radę – wyjaśnia ekspert.
Osoba skazana nie spełnia bowiem wymagań, by być pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru.
– Skazanego starostę odwołuje się w trybie art. 31 ustawy o samorządzie powiatowym – mówi Stefan Płażek, adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oznacza to, że konieczny jest wniosek sporządzony w formie pisemnej, uzasadniony i podpisany przez co najmniej 1/4 ustawowego składu rady. Podlega on zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną rady powiatu. Samo odwołanie następuje zaś w drodze uchwały podjętej większością 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
– Przepis nie przewiduje terminu na wystąpienie z wnioskiem o odwołanie starosty – zaznacza Stefan Płażek.

Luka w ustawie

A co w sytuacji, gdy radni wniosku nie złożą i rada powiatu nie podejmie uchwały odwołującej skazanego starosty?
– W wypadku wójta, burmistrza i prezydenta miasta uprawomocnienie się wyroku skazującego w trakcie kadencji skutkuje wygaśnięciem mandatu (art. 492 § 1 pkt 4 kodeksu wyborczego). Gdy rada pozostaje w zwłoce i nie stwierdza wygaśnięcia mandatu, wojewoda wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze. W wypadku skazanego starosty wojewoda takiego zarządzenia wydać nie może.
– To ewidentna luka w przepisach, konkretnie w art. 85a ustawy o samorządzie powiatowym – mówi prof. Szewc. Przepis ten przewiduje, że wojewoda może wydać zarządzenie zastępcze odwołujące starostę naruszającego przepisy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Nie przewiduje natomiast możliwości wydania takiego zarządzenia wobec skazanego starosty w sytuacji, gdy rada uchwały odwołującej nie podejmuje.
– Luki tej nie można wypełnić przez odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu wyborczego (tych dotyczących wójta). Byłoby to bowiem sprzeczne z przepisami konstytucji oraz ustawy o samorządzie powiatowym – wyjaśnia prof. Szewc.
Nie jest również możliwe, aby przewodniczący rady wręczył skazanemu wypowiedzenie na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Zgodnie z tym przepisem przewodniczący wykonuje wobec starosty czynności z zakresu prawa pracy dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy. Przesłanką wykonania kompetencji obejmujących rozwiązanie stosunku pracy ze starostą zawsze jest uprzednie odwołanie go przez radę.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA