fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Dobre praktyki, czyli jak samorządy korzystały z funduszy unijnych

Budowa oczyszczalni ścieków, która chroni wody Zalewu Sulejowskiego i warsztaty dla osób niepełnosprawnych w Wapnie, to przykłady przedsięwzięć, które udało się zrealizować dzięki funduszom unijnym.
W latach 2004 – 2006 samorządy korzystały głównie z pieniędzy z Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Dzięki niemu zrealizowano wiele projektów, których gminy czy powiaty nie byłyby w stanie sfinansować z własnych budżetów. Opisy udanych przedsięwzięć można znaleźć na portalu internetowym stworzonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mapa.funduszestrukturalne.gov.pl).
Tytuł projektu: Warsztaty terapii zajęciowej w Wapnie miejscem integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych Nazwa beneficjenta: gmina Wapno Nazwa województwa: wielkopolskie Nazwa powiatu: wągrowiecki Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Nr i nazwa działania: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Całkowita wartość projektu: 1 075 087,57 zł Wartość wkładu Unii Europejskiej: 756 541,04 zł Ciekawym projektem są warsztaty terapii zajęciowej w Wapnie. Łączy on inwestycję w infrastrukturę z aktywizacją i pomocą dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (tzw. projekt miękki). Zanim rozpoczęto starania o wsparcie, przeprowadzono analizę problemu niepełnosprawności w całym powiecie wągrowieckim. Wynikało z niej jasno, że najlepszym miejscem do realizacji projektu będzie właśnie gmina Wapno. Decydowało o tym centralne położenie względem innych gmin, których mieszkańcy mogą również korzystać ze wsparcia. W ten sposób uwzględniono potrzeby szerszej grupy osób i zracjonalizowano projekt pod względem ekonomicznym (koszty dowozu osób z terenu innych gmin). Lokalizacja warsztatów w gminie o najwyższym w powiecie bezrobociu potwierdzała dodatkowo zasadność tego wyboru. W wyniku realizacji projektu utworzono bowiem kilkanaście nowych miejsc pracy. W części projektu obejmującej infrastrukturę przeprowadzono renowację starego budynku hotelu robotniczego. Przebudowano niektóre ściany działowe, poszerzono futryny drzwi (tak aby mieściły się w nich wózki inwalidzkie), wykonano termoizolację, wymieniono drzwi i okna, zmodernizowano dach, sufity i posadzki, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Zagospodarowano również teren, na którym zlokalizowane jest wyłączone z eksploatacji szambo. Rekultywacji poddano także teren działki. Na placu rekreacyjnym rozmieszczono poręcze do ćwiczeń oraz ławki i stoły umożliwiające prowadzenie zajęć na wolnym powietrzu. Założono nowe trawniki i posadzono kwiaty, a granice działki obsadzono żywopłotami. W przyszłości planuje się także zagospodarowanie ogrodu na potrzeby zajęć terapeutycznych. Jednak prace budowlane były tylko podstawą do realizacji zasadniczego celu projektu. Było nim utworzenie warsztatów terapii zajęciowej. Założeniem, jakie przeświecało wnioskodawcom, była poprawa warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz objęcie pomocą osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Chodzi m.in. o wsparcie dla osób niepełnosprawnych w znalezieniu pracy, ich powrót na rynek pracy lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Promując integrację społeczną, położono nacisk na zadania sprzyjające kształtowaniu właściwych postaw społecznych wobec niepełnosprawności oraz przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych. W ramach warsztatów utworzono pracownie: ogrodniczo-artystyczną, gospodarstwa domowego, komputerowo-poligraficzną, rękodzielniczo-krawiecką, stolarską. Całkowita wartość zrealizowanego projektu przekroczyła milion złotych. Dzięki środkom z funduszy strukturalnych beneficjent mógł otrzymać refundację 75 proc. kosztów projektu. Wkład unijny wyniósł bowiem ponad 756 tysięcy złotych. Andrzej Bąk, wójt gminy Wapno Sukces tego przedsięwzięcia wiąże się z szerokim spojrzeniem na potrzebę rewitalizacji terenów gminy. Gmina długo się do tego przygotowywała. Projekt warsztatów terapii zajęciowej jest tylko jednym z około 20 przedsięwzięć służących temu celowi. Część z nich została już zrealizowana, część jest w fazie realizacji. Projekt łączy elementy projektu miękkiego i projektów infrastrukturalnych. Jego szybka realizacja uświadomiła mieszkańcom gminy, że środki unijne mogą trafić również do nich, że nie jest to coś wirtualnego, o czym słyszą tylko w telewizji. Stare niszczejące budynki, które wielu mieszkańców chciało wyburzyć, służą teraz ludności najbardziej potrzebującej – osobom niepełnosprawnym. Z pomocy korzystają również mieszkańcy sąsiadujących gmin. Wielką zaletą przedsięwzięcia był z góry założony plan, że obiekt zostanie wyremontowany i wyposażony przez gminę, ale jego prowadzeniem zajmie się Stowarzyszenie Rehabilitacja, które jest w tym wyspecjalizowane i bardzo dobrze wypełnia swoje zadania. W ten sposób gmina została odciążona i może się zajmować kolejnymi projektami i realizowaniem innych zadań. Nazwa beneficjenta: gmina Mniszków Nazwa województwa: łódzkie Nazwa powiatu: opoczyński Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Nr i nazwa działania: 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Całkowita wartość projektu: 11 371 594,47 zł Wartość wkładu Unii Europejskiej: 8 387 290,72 zł Wiele samorządów realizowało projekty infrastrukturalne. Dotyczyły one m.in. rozbudowy dróg, remontów obiektów użyteczności publicznej, szkolnych i edukacyjnych oraz związanych z ochroną środowiska. Wśród tych ostatnich można wskazać projekt zrealizowany przez gminę Mniszków w województwie łódzkim. Gmina ta jest położona nad pięknym Zalewem Sulejowskim. Zanim wybudowano oczyszczalnię ścieków, nieczystości komunalne trafiały do okolicznych wód. W oczywisty sposób wpływało to negatywnie na stan Zalewu Sulejowskiego. Włodarze gminy postanowili zmienić ten stan. Rozpoczęte zostały dwie inwestycje. Pierwsza z nich polegała na budowie oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF o przepustowości 400 metrów sześciennych na dobę. Inwestycja ta została ukończona pod koniec 2005 roku. Drugim przedsięwzięciem wpisującym się w całość spójnego projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla miejscowości: Mniszków, Jawor, Kolonia Jawor i Radonia. W ramach tego drugiego projektu przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej o długości ponad 27 km. Wybudowano dwie przepompownie ścieków oraz dziesięć urządzeń tłocznych przydomowych. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy stanu środowiska naturalnego w regionie. Całkowita wartość projektu przekroczyła 11 milionów złotych. Zgodnie z regulacjami unijnymi, dzięki środkom z funduszy strukturalnych gmina otrzymała refundację 75 proc. poniesionych wydatków. Janusz Ciesielski, wójt gminy Mniszków Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej zapewniła gminie wiele korzyści. Najważniejsze z nich to: poprawa życia ludności, poprawa warunków technicznych i sanitarnych prowadzenia działalności gospodarczej w regionie, urbanistyczne przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i turystyczno-rekreacyjne oraz rozwój gospodarczy, monitoring ilości ścieków odprowadzanych i oczyszczanych oraz uatrakcyjnienie trenu gminy jako miejsca zamieszkania, a także inwestowania gospodarczego. Dzięki tej inwestycji, niezbędnej z punktu widzenia polskich i europejskich standardów, liczymy na dalszy rozwój gospodarki lokalnej. Dobra infrastruktura jest tak naprawdę pierwszym i niezbędnym krokiem do przyciągnięcia kolejnych inwestorów i zwiększenia atrakcyjności regionu. Wójt gminy Mniszków o inwestycji - video Marek Wójcik, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich Samorządy powiatowe wykazały się dużą aktywnością i skutecznością w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Dzięki temu zrealizowanych zostało kilka tysięcy projektów mających znaczący wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy wspólnot samorządowych. Doświadczenia powiatów wskazują na obszary problemowe, których rozwiązanie wpłynie w przyszłości na poprawę procesu wdrażania funduszy unijnych. Przede wszystkim należy zapewnić samorządom lokalnym większy niż dotychczas strumień finansowy środków unijnych, zwłaszcza na projekty z zakresu infrastruktury technicznej. Niezwykle istotne jest też dla samorządów ograniczanie biurokratycznych procedur związanych z przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych i ich oceną. Pomogłaby zwłaszcza dwustopniowa ocena wniosków. Jeśli chodzi o błędy popełniane przez samorządy w poprzednim okresie programowania, można wskazać na nieumiejętność nawiązywania kontaktów. Wspólnie można realizować większe i lepsze projekty. Błędem był brak wieloletniego strategicznego planowania. Takie plany były tworzone doraźnie na potrzeby kompletowania dokumentacji aplikacyjnej i nie spełniały swojej roli. Często brakowało też znajomości dokumentów strategicznych unijnych i polskich. Nawet dobre projekty nie uzyskiwały dofinansowania, bo w sposób niewystarczający wykazywano spójność z takimi dokumentami. Niewielkie nakłady na projekty lokalne zniechęcały samorządy do aplikowania. Samorządy zapominały, że korzystanie z funduszy to inwestycja. Konieczne jest strategiczne podejście, zainwestowanie własnych środków finansowych i zaangażowanie ludzi. Niestety, w wielu urzędach brakowało też zespołów, które mogłyby zrealizować projekty z funduszy unijnych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA