fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

NBP: Banki przewidują złagodzenie polityki kredytowej

Ankietowani przez NBP przewodniczący komitetów kredytowych 28 banków spodziewają się złagodzenia polityki kredytowej we wszystkich segmentach rynku - wynika z o publikowanej przez NBP sytuacji na rynku kredytowym

KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

- W II kwartale 2011 r. odsetek banków deklarujących obniżkę marż na kredytach udzielanychprzedsiębiorstwom wzrósł do najwyższego poziomu w historii badania (procent netto około 45 proc.)Piąty kwartał z rzędu banki wskazują złagodzenie w zakresie marż kredytowych jako najważniejszązmianę warunków udzielania kredytów dla przedsiębiorstw.
- Drugi kwartał z rzędu banki odnotowały wzrost popytu we wszystkich kategoriach kredytów dlaprzedsiębiorstw. W porównaniu z I kwartałem 2011 r. wzrósł odsetek banków wskazujących na wyższypopyt na kredyty długoterminowe, zarówno dla małych i średnich, jak i dużych przedsiębiorstw(procent netto odpowiednio około 50 proc. i około 35 proc.).
- W II kwartale 2011 r. większość banków wymieniła wzrost zapotrzebowania na finansowanie środkówtrwałych (inwestycji) jako główną przyczynę wzrostu popytu na kredyty dla przedsiębiorstw.
- Zdaniem ankietowanych banków, polityka kredytowa wobec przedsiębiorstw nie ulegnie w III kwartale2011 r. znacznym zmianom. W ujęciu netto banki oczekują nieznacznego złagodzenia politykikredytowej, w szczególności w kategorii kredytów krótkoterminowych: w przypadku dużychprzedsiębiorstw złagodzenie zadeklarowała niemal jedna czwarta banków, zaś w segmencie małych iśrednich przedsiębiorstw procent netto odpowiedzi wyniósł około 12 proc. Większość banków nieprzewiduje zmian polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw.
- Niemal jedna trzecia banków oczekuje wzrostu popytu na kredyty krótkoterminowe ze strony małych iśrednich przedsiębiorstw w III kwartale 2011 r. Odsetek banków spodziewających się wzrostu popytu wpozostałych kategoriach kredytów dla przedsiębiorstw obniżył się w porównaniu z poprzednią edycjąankiety. Banki oczekują wzrostu popytu przede wszystkim w przypadku kredytów krótkoterminowych dladużych przedsiębiorstw (procent netto około 20 proc.) oraz kredytów długoterminowych dla małych iśrednich przedsiębiorstw (procent netto około 18 proc.).

KREDYTY MIESZKANIOWE

- W II kwartale 2011 r. banki kontynuowały nieznaczne zaostrzanie kryteriów udzielania kredytówmieszkaniowych(procent netto około -12 proc.). Podobnie jak w poprzedniej edycji ankiety,odpowiedzi banków były zróżnicowane i około 23 proc. ogółu banków zadeklarowało złagodzeniepolityki kredytowej w zakresie kredytów mieszkaniowych.
- Niemal trzy czwarte banków zaostrzyło nieuwzględnione w ankiecie warunki udzielania kredytówmieszkaniowych. Z odpowiedzi banków wynika, że zaostrzenie dotyczyło przede wszystkim proceduroceny zdolności kredytowej.
- W II kwartale 2011 r. ponad jedna trzecia banków stwierdziła wzrost popytu na kredytymieszkaniowe.
- Blisko jedna piąta banków oczekuje zaostrzenia polityki kredytowej w zakresie kredytówmieszkaniowych w III kwartale 2011 r. Podobnie jak w poprzedniej edycji ankiety, około trzy czwarteogółu banków nie planuje jednak zmieniać kryteriów przyznawania tego typu kredytów.
- Około 35 proc. banków w ujęciu netto oczekuje wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe w IIIkwartale2011 r.

KREDYTY KONSUMPCYJNE

- Banki zaostrzające politykę kredytową w segmencie kredytów konsumpcyjnych uzasadniały tonajczęściej decyzjami NBP w zakresie polityki pieniężnej.
- W ujęciu netto banki odczuły wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne w II kwartale 2011 r.
- W III kwartale 2011 r. banki przewidują nieznaczne złagodzenie polityki kredytowej w zakresiekredytów konsumpcyjnych. W ujęciu netto odpowiedzi takiej udzieliło około 17 proc. banków, jednakponad połowa ogółu banków nie zamierza dokonywać zmian polityki kredytowej.
- Większość ankietowanych banków oczekuje dalszego wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne w IIIkwartale2011 r.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA