fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sprawdź zapis o karach umownych, zanim podpiszesz umowę

Podwykonawcom na rynku budowlanym, którzy startują w przetargach organizowanych przez generalnego wykonawcę, bardzo zależy na zdobyciu kontraktu. Dlatego czasem godzą się na podpisanie niekorzystnego dla nich projektu umowy
Trudny i wciąż konkurencyjny rynek usług budowlanych stawia inwestora i generalnego wykonawcę w pozycji silniejszego w stosunku do mniejszych firm budowlanych. Chociaż prawo zobowiązań cechuje równość stron, to w praktyce właśnie silniejszy kształtuje stosunek cywilnoprawny.Nie należy się dziwić, że rozmiar przedsięwzięcia, jakim są roboty budowlane, a także odpowiedzialność za podwykonawców wobec inwestora wymusza na generalnych wykonawcach stosowanie wielu zabezpieczeń w umowach o roboty budowlane.Podstawowym i najczęściej stosowanym zabezpieczeniem terminowego i prawidłowego wykonania robót budowlanych są kary umowne, zwane również odszkodowaniem umownym. Warto sprawdzić, czym one są, i przyjrzeć się proponowanym przez generalnych wykonawców zapisom zabezpieczającym należyte wykonanie umowy.Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, według którego naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nastąp...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA