fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dokumenty w ofercie mogą być objęte tajemnicą

Wykonawca może uznać za swoją tajemnicę niepowtarzalne informacje utworzone pod kątem konkretnego zamawiającego
Konsorcjum (Impel, Wrocław Hospital)  stwierdziło, że wykonawca Spółdzielnia Inwalidów „Naprzód” bezprawnie zastrzegła część swoich dokumentów jako tajemnicę przedsiębiorstwa, a zamawiający zaniechał ich  ujawnienia. Konsorcjum wniosło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (sygnatura akt KIO 988/11).
Sprawa dotyczyła przetargu nieograniczonego na usługi sprzątania szpitala wojewódzkiego w Łodzi. Konsorcjum zarzuciło zamawiającemu prowadzenie postępowania w sposób, który naruszał zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ubiegających się o zamówienie.
Miał on bezzasadnie zaniechać udostępnienia odwołującemu części oferty spółdzielni, zawierającej informacje bezprawnie i wadliwie utajnione. Konsorcjum wnosiło o uwzględnienie odwołania oraz o nakazanie zamawiającemu odtajnienia oferty.

Jawna dokumentacja

– Zasada jawności jest jedną z najważniejszych, które należy uwzględniać w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – podnosili przedstawiciele odwołującego. Przejawia się ona przez upublicznienie zamiaru udzielenia określonego zamówienia oraz w jawności całej dokumentacji.
Zasadę jawności postępowania wyraża art. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Każde naruszenie zasady jawności przyczynia się do wadliwości postępowania i  może prowadzić do jego unieważnienia –  dodawali przedstawiciele konsorcjum.
Przypomnijmy, że tajemnice przedsiębiorstwa definiuje art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z  nim przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się  nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne  przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Łączne warunki
Określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki:
- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub ma wartość gospodarczą,
- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- przedsiębiorca podjął  w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności (wyrok Sądu Najwyższego z 3 października 2000, I CKN 304).
Według odwołującego zaniechanie odtajnienia części oferty (zawierała opis pracy, technologię sprzątania, opis monitorowania usług)   uniemożliwia ocenę, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i czy  jego oferta odpowiada  wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podkreślał, że  ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  i wyroki  SN wskazują, że nie ma podstaw w utajnianiu dokumentów, które są w publicznym obrocie.
Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie można uznać koncepcji świadczenia usługi zawierającej składowe informacje, oparte na wytycznych  specyfikacji. Informacje takie nie mają  samodzielnej wartości technologicznej i nie są chronione prawami autorskimi, a utajnienie ich ma jedynie na celu uniemożliwienie weryfikacji oferty wykonawcy – konkludował odwołujący.

Odmienny pogląd

Izba oddaliła odwołanie. Jej zdaniem takie dokumenty, jak: organizacja pracy w  szpitalu; technologie sprzątania, mycia i procedury dezynfekcyjne; systemy monitoringu; opis kontroli jakości; opis realizacji usługi; wzory protokołów kontroli; wykaz stosowanych środków; wykaz szkoleń,  mogą zawierać tajemnicę wykonawcy - sygnatura akt KIO 988/11.
Dokumenty te są zindywidualizowane. Zawierają   informacje, które spółdzielnia nabyła jako know-how  przedsiębiorstwa usługowego. Doświadczenie  firmy stanowi jedną z najistotniejszych jej wartości, pozwala na  zoptymalizowanie kosztów i maksymalizację zysków. Informacje  w ofercie są niepowtarzalne, ponieważ są tworzone pod kątem konkretnego zamawiającego, podnosiła KIO.
W jej przekonaniu do odtajnienia dokumentów w ofercie konkurenta nie wystarczy,  że  odwołujący  nie może stwierdzić, czy oferta konkurenta odpowiada treści siwz  oraz czy wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i czy nie zachodzą podstawy do jego wykluczenia.
Odwołujący nie udowodnił, że uznane przez KIO informacje, które stanowią tajemnicę spółdzielni  i mają  charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub przy tym mają wartość gospodarczą, zostały ujawnione do wiadomości publicznej  lub nie podjęto w stosunku do nich  niezbędnych  działań  w celu zachowania poufności.
Czytaj też artykuły:
 
Zobacz więcej w serwisie:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA