fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Parkowanie pod domem bez konsekwencji podatkowych

Rzeczpospolita
Wykorzystując firmowy samochód na prywatne cele, pracownik uzyskuje dochód do opodatkowania. Dochód się nie pojawi, gdy pojazd ten będzie na polecenie pracodawcy parkował pod domem
Pod warunkiem  że zobowiązanie do przechowywania (parkowania, garażowania) służbowego auta w pobliżu miejsca zamieszkania będzie należało do obowiązków pracownika.

Nieodpłatne świadczenie

Za przychody z pracy uważa się m.in. nieodpłatne świadczenia (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Na podstawie  art. 11 ust. 2 i  2a tej ustawy wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, natomiast wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się następująco:
- jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej świadczącego – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
- jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
- jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
- w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Wyjaśnienia fiskusa

Zatem w razie udostępnienia pracownikowi służbowego samochodu na jego cele prywatne trzeba obliczyć wartość tego świadczenia i zaliczyć do jego przychodów z pracy. Przyjmując, że pracodawca nie świadczy usług w zakresie wynajmu pojazdów, powinien ustalić ją na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług najmu samochodów danej marki.
Również dodatkowe koszty pracodawcy związane np. z zakupem paliwa zużytego na cele prywatne pracownika powinny być zaliczone do przychodów tego ostatniego.
Takie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 23 lutego 2010 (ITPB2/415-965/09/ENB): „w celu ustalenia wartości świadczenia  spółka jako pracodawca, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie świadczy usług najmu samochodów, powinna uwzględnić ceny rynkowe stosowane przez firmy zajmujące się wynajmem samochodów tej samej marki.
Wskazać również należy, że w ramach ceny rynkowej stosowanej przez firmy zajmujące się wynajmem samochodów uwzględnione będą dodatkowe koszty związane z użytkowaniem samochodu w postaci np. ubezpieczenia, obsługi serwisowej, zatem nie należy odrębnie ustalać ich wartości.
Natomiast wszelkie dodatkowe koszty (np. koszt paliwa zakupionego przez wnioskodawcę) związane z eksploatacją samochodu do celów prywatnych, które nie zostaną uwzględnione w wartości świadczenia wyliczonego zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy, należy obliczyć na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy, tj. na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku”.
Podobnie stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacjach z 12 maja 2010 (IPPB2/415-105/10-3/MK) i z 10 listopada 2010 (IPPB4/415-665/10-2/SP).

Kiedy przychód nie powstanie

Przychód pracownika nie powstaje jednak, gdy ten używając samochodu do celów służbowych będzie przez pracodawcę zobowiązany do przechowywania tego pojazdu (zazwyczaj z przyczyn oczywistych w pobliżu miejsca zamieszkania).
Wówczas dojazdy pracownika do miejsca wykonywania pracy i z powrotem będą konsekwencją wykonywania przez niego obowiązków służbowych i nie będą powodowały powstania nieodpłatnego świadczenia. Potwierdzają to interpretacje organów podatkowych.
To nie jest nieodpłatne świadczenie
W piśmie Izby Skarbowej w Warszawie z 18 lutego 2011 (IPPB2/415-989/10-4/MG) czytamy: „przydzielenie pracownikom samochodu służbowego wynikające z charakteru pracy na danym stanowisku oraz zobowiązanie do parkowania tychże pojazdów w miejscu zamieszkania (np. w garażach prywatnych, na parkingach przydomowych) nie stanowi przychodu pracownika ze stosunku pracy, o ile samochody te są wykorzystywane w celach służbowych, a nie osobistych. W konsekwencji dojazdy samochodem służbowym do i z miejsca parkowania do miejsca świadczenia pracy nie generują przychodu ze stosunku pracy.
Należy zgodzić się ze stanowiskiem spółki, iż parkowanie samochodu w wyznaczonym przez spółkę miejscu gwarantującym w najwyższym stopniu jego bezpieczeństwo jest wyrazem dbałości o powierzone mienie. Oznacza to, że dojazdy samochodem służbowym do i z miejsca parkowania do miejsca świadczenia pracy, o ile dojazdy te nie służą osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych, nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Reasumując, spółka jako płatnik podatku dochodowego nie jest zobowiązana do doliczania do przychodu ze stosunku pracy pracowników, o którym mowa w przepisie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartości dojazdów samochodem służbowym do i z miejsca parkowania do miejsca świadczenia pracy”.
Podobne stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 19 stycznia 2011 (ITPB2/415-970/10/ENB): „spółka umieściła zapis w regulaminie, zgodnie z którym pracownik jest zobowiązany do pozostawiania samochodu służbowego po godzinach pracy na parkingu strzeżonym, w związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznych warunków jego przechowywania.
Pracownik jest zwolniony z tego obowiązku, jeśli spółka powierzyła mu na podstawie umowy cywilnoprawnej przechowywanie samochodu służbowego po godzinach pracy w garażu znajdującym się w posiadaniu tego pracownika lub na posesji będącej w jego dyspozycji. Zwykle miejsce przechowywania samochodu służbowego znajduje się więc w pobliżu miejsca zamieszkania pracownika, któremu spółka powierzyła samochód służbowy do przechowywania.
W świetle powyższego uznać należy, że realizacja obowiązków służbowych przez pracownika, w tym również przejazdy z miejsca zamieszkania pracownika do miejsca wykonywania pracy i z powrotem będące konsekwencją zawarcia umowy cywilnoprawnej przechowania samochodu służbowego, nie mogą generować dla pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku pracy.
Zatem należy stwierdzić, że przydzielenie samochodu służbowego pracownikom i wyznaczenie przez pracodawcę miejsca garażowania w miejscu zamieszkania tych osób oraz przejazdy z miejsca garażowania do miejsca pracy i z powrotem nie będą generowały przychodu ze stosunku pracy, o ile samochody te będą wykorzystywane wyłącznie w celach służbowych”.
Czytaj też artykuły:
 
Zobacz więcej w serwisie:
 
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA