fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Podatek płaci ten, na kogo pojazd jest zarejestrowany

www.sxc.hu
Właściciele samochodów ciężarowych mogą przestać uiszczać podatek od środków transportowych, tylko wtedy gdy zadbali o ich wyrejestrowanie
Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 maja 2010 (II FSK 108/10).
Zdaniem sądu konieczność opłacania podatku nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania.
Decydujące znaczenie ma wpis w rejestrze. W praktyce oznacza to tyle, że nawet jeśli samochód został skradziony a nie wyrejestrowano go, daninę nadal trzeba płacić.

Samochodu nie ma...

NSA zajął się sprawą na skutek skargi kasacyjnej podatników, właścicieli samochodu Star. Prezydent miasta określił im wysokość podatku od środków transportowych (I i II rata za dwa lata podatkowe, w sumie 2400 zł).
Od decyzji tej podatnicy odwołali się do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO). Twierdzili, że nie powinni płacić podatku, bo samochód już nie istnieje (został rozkradziony i przekazany na złom). Dodali, że złożyli do wydziału komunikacji urzędu miasta wniosek o wyrejestrowanie, ale pomimo upływu kilku lat decyzja w tej sprawie nie została wydana.

...podatek się należy

Argumenty te nie przekonały jednak SKO. W jego opinii podatek od środków transportowych jest podatkiem typu majątkowego, związanym z posiadaniem prawa własności. Istnienie prawa własności oraz fakt, że pojazd jest nadal zarejestrowany, oznacza,  że osoba figurująca w rejestrze jako właściciel pojazdu jest obciążona obowiązkiem zapłaty podatku.
Zdaniem organu odwoławczego porzucenie pojazdu bądź jego fizyczna likwidacja (np. przez złomowanie), brak możliwości faktycznego korzystania z zarejestrowanego środka transportowego (np. na skutek kradzieży) nie zwalnia właściciela z obowiązku zapłaty. Do tego konieczne jest wyrejestrowanie pojazdu (w myśl prawa o ruchu drogowym następuje to na wniosek właściciela w decyzji uchylającej decyzję o wydaniu dla danego pojazdu dowodu rejestracyjnego).
Dopóki zatem nie dojdzie do wydania decyzji uchylającej decyzję o rejestracji lub decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, dopóty nie można twierdzić, że ustał obowiązek zapłaty podatku. I to nawet jeśli pojazd nie jest już w posiadaniu podatnika albo nie jest przez niego użytkowany (a nawet gdy został fizycznie zlikwidowany).
SKO zauważyło również, że wbrew twierdzeniom podatników postępowanie wszczęte na podstawie ich wniosku o wyrejestrowanie pojazdu zostało zakończone. Wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, bo nie zostały usunięte w terminie jego braki formalne.

Skarga nie pomogła

Podatnicy zaskarżyli decyzję SKO do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ten jednak nie przyznał im racji. Orzekł, że skoro nie ma decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu bądź czasowym wycofaniu go z ruchu, nie było podstaw do uznania, że podatnicy nie byli zobowiązani do zapłaty podatku.
Zdaniem WSA obowiązek ten będzie dopóty ciążył na podatniku, dopóki stosowna decyzja nie zostanie wydana przez właściwy organ w sprawie wyrejestrowania pojazdu.
Podatnicy wnieśli skargę kasacyjną do NSA. Podkreślali w niej, że przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w tym art. 9 dotyczący podatku od środków transportowych, nie mogą mieć do nich zastosowania. To dlatego że nie są już właścicielami środka transportowego (w ich ocenie nie można za taki uznać zezłomowanego pojazdu).
NSA nie uwzględnił jednak skargi. Jego zdaniem WSA prawidłowo ocenił, że ze względu na brak decyzji o wyrejestrowaniu bądź o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu nie można było przyjąć, że na podatnikach nie ciążył obowiązek podatkowy.
W ocenie NSA konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu. Bez znaczenia będzie zatem zutylizowanie auta, wywóz  z kraju czy jego kradzież, jeżeli właściciel nie złoży stosownego wniosku, a właściwy organ nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu.
W opinii NSA tylko wyrejestrowanie pojazdu, jako odwrotność czynności zarejestrowania, wywołuje jednoznacznie określony przez ustawodawcę skutek w postaci wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Co mówią przepisy
W myśl art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.) obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.
Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu go z ruchu.
Wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
Czytaj też:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA