fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Wykonywanie prac z wykazów trzeba potwierdzić

Przyznanie emerytury pomostowej możliwe jest po zgłoszeniu wniosku o to świadczenie wraz z koniecznymi załącznikami
Należą do nich przede wszystkim dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy „szczególnej” przed 1 stycznia 2009 r.
ZUS może przyznać emeryturę pomostową osobie, która złożyła pisemny wniosek o to świadczenie. Najlepiej, aby został on zgłoszony na formularzu ZUS Rp-1 Epom, który można otrzymać w każdej placówce ZUS, lub wydrukować ze strony internetowej www.zus.pl. Wniosek można również złożyć w formie zwykłego pisma.
Musi ono zawierać następujące dane osoby ubiegającej się o świadczenie: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż miejsce zamieszkania), numer PESEL i NIP, a w razie braku numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, wskazanie rodzaju świadczenia, o które ubiega się wnioskodawca, a także podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika.
Ponadto, jeśli świadczenie ma być przekazywane na rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, należy podać nazwę i adres banku (kasy) oraz numer rachunku bankowego (numer rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej). Wniosek można również zgłosić ustnie do protokołu w organie rentowym.
Do wniosku o pomostówkę trzeba dołączyć przede wszystkim dokumenty potwierdzające okresy wykonywania prac wymienionych w starych oraz nowych wykazach. Okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 2009 r. należy potwierdzić w sposób przewidziany dla wcześniejszej emerytury z  art. 32 ustawy emerytalnej, a  więc na ogół za pomocą świadectwa pracy.
Okresy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w załącznikach do ustawy pomostowej, które miały miejsce przed 1 stycznia 2009 r., potwierdzane są w drodze świadectwa pracy lub zaświadczenia, w którym pracodawca wskazuje okres i wymiar takiej pracy oraz zajmowane stanowisko z powołaniem numeru załącznika oraz punktu tego załącznika.
Natomiast okresy pracy wymienionej w nowych wykazach przebyte po 31 grudnia 2008 r. potwierdzane są w oparciu o  informacje zgromadzone w  ZUS na podstawie przekazywanych przez płatników składek zgłoszeń danych dotyczących pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Takich zgłoszeń pracodawcy muszą dokonywać do 31 marca każdego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsze zgłoszenie powinni byli przekazać do 31 marca 2011 r. za 2010 r.,  musieli  podać w nim również informacje dotyczące pracowników, którzy w 2009 r. wykonywali prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (także wówczas, gdy w 2010 r. nie wykonywali już tej pracy).
Warto jednak zaznaczyć, że również po przekazaniu pierwszego zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze pracownik będzie musiał przedstawić w ZUS zaświadczenie potwierdzające okresy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, które miały miejsce przed 1 stycznia 2009 r.
Przykład
Ubezpieczony (urodzony w 1953 r.) od 1 stycznia  1997 r. jest zatrudniony przy pracy w szczególnych warunkach wymienionej w załączniku nr 1 do ustawy pomostowej. W 2013 r., po ukończeniu 60 lat i spełnieniu pozostałych wymaganych warunków, zamierza zgłosić wniosek o przyznanie emerytury pomostowej.
Okres wykonywania tego zatrudnienia do 31 grudnia  2008 r. będzie musiał udokumentować, przedstawiając w ZUS odpowiednio wypełnione świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy.
Natomiast okres pracy w szczególnych warunkach przypadający od 1 stycznia 2009 r. ZUS potwierdzi na podstawie danych przekazanych przez płatnika składek w zgłoszeniach za kolejne lata kalendarzowe.
Osoba, która wykonywała własną działalność twórczą lub artystyczną i ubiega się z tego tytułu o emeryturę pomostową, powinna dołączyć do wniosku decyzję Komisji do spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców potwierdzającą okres i rodzaj tej działalności, o ile nie dostarczyła wcześniej tej decyzji dla celów ubezpieczeń społecznych.
Pozostałe załączniki nie mniej istotne
Jeśli wnioskodawca nie ma ustalonego kapitału początkowego, do wniosku o emeryturę pomostową powinien dodatkowo dołączyć dokumenty wymagane do ustalenia tego kapitału, tj. m.in. świadectwa pracy potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe przypadające przed 1 stycznia 1999 r. oraz zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia osiąganego przed 1999 r.
Osoba ubiegająca się o emeryturę pomostową powinna również przedłożyć w ZUS świadectwo pracy, które będzie potwierdzało ustanie ostatniego zatrudnienia.
Wniosek wraz z niezbędną dokumentacją należy zgłosić bezpośrednio w ZUS lub za pośrednictwem płatnika składek. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą osobiście dostarczyć dokumentację lub przesłać ją pocztą.
Dokumentację trzeba przekazać do placówki ZUS właściwej ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby wnioskującej o świadczenie lub – w przypadku gdy zamieszkuje ona poza granicami Polski – do jednostki ZUS właściwej ze względu na ostatnie jej miejsce zamieszkania w Polsce.
Wniosek o emeryturę pomostową można wycofać, ale nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji w sprawie świadczenia (tj. w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia).
Od decyzji wydanej w sprawie emerytury pomostowej przysługuje odwołanie do sądu okręgowego pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie i na zasadach przewidzianych dla emerytur.
 
 
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA