fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Jeśli wójt kandyduje na senatora czy posła

Wynik wyborów do Sejmu i Senatu może skutkować zmianami w składzie osobowym organów jednostek samorządu terytorialnego – pisze doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego
Jest to możliwe, ponieważ wśród kandydatów do parlamentu znajdują się osoby, które wykonują mandat radnego, wójta albo są członkami innych organów jednostek samorządu terytorialnego.
Jeśli chodzi o osoby wchodzące w skład organów samorządu terytorialnego pochodzących z bezpośrednich wyborów – rada gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta), rada powiatu, sejmik województwa – to każda z ustaw o samorządzie (gminnym, powiatowym, województwa) wyraźnie zakazuje łączenia mandatu radnego i funkcji wójta z mandatem posła i senatora.W razie wyboru tych osób do parlamentu ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu pozwala im na podjęcie decyzji o rezygnacji z mandatu radnego lub wójta i zachowanie w ten sposób mandatu posła/senatora albo na pozostanie przy mandacie radnego lub wójta kosztem utraty mandatu parlamentarnego. Mandat parlamentarny wygasa bowiem, jeżeli radny lub wójt wybrany do parlamentu nie złoży marszałkowi Sejmu (Senatu), w ciągu14 dni od dnia ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą wyników wyborów do Sejmu (Senatu), oświadczenia o złożeniu rezygnacji z mandatu radnego lub wójta.Wynika z tego, że jeśli zdecydują się na karierę parlamentarną, to dojdzie do zmian w składzie osobowym tych organów jednostek samorządu terytorialnego.
Zrzeczenie się dotychczasowego mandatu w razie wyboru do parlamentu skutkuje jego wygaśnięciem, co następuje z chwilą złożenia pisemnego zrzeczenia. Następnie fakt wygaśnięcia mandatu stwierdza uchwała rady gminy, która ma jedynie deklaratoryjny charakter. Wygaśnięcie mandatu radnego lub wójta oznacza konieczność uzupełnienia składu (odpowiednio) rady gminy, powiatu, sejmiku województwa lub wybrania nowego wójta. Jeśli chodzi o uzupełnienie składu rady to w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców wojewoda zarządza wybory uzupełniające.
W gminie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców oraz w wypadku wygaśnięcia mandatu radnego powiatu lub sejmiku województwa właściwa rada gminy (rada powiatu, sejmik województwa) po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów decyduje kolejność umieszczenia nazwiska kandydata na liście. Zatem wygaśnięcie mandatu radnego w zasadzie nie pociąga za sobą konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
Pierwszy ze sposobów uzupełnienia składu rady niewątpliwie stwarza kolejną szansę na kandydowanie, ale jednocześnie pociąga za sobą dodatkowe koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Drugi sposób względem pierwszego określić można jako uproszczoną procedurę uzupełnienia składu organu, gdyż poza dokonaniem pewnych czynności sprawdzających ogranicza się do podjęcia odpowiedniej uchwały.Natomiast w razie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta wybór nowego następuje w przedterminowych wyborach zarządzonych przez prezesa Rady Ministrów. Do tego czasu funkcję wójta pełni osoba wyznaczona przez prezesa Rady Ministrów.
Zmiany w składzie osobowym organów jednostek samorządu terytorialnego w związku z wyborami parlamentarnymi dotyczyć mogą również organów niepochodzących z bezpośrednich wyborów, czyli zarządu powiatu oraz zarządu województwa.
Członków obu zarządów, niezależnie od tego, czy zostali wybrani z grona radnych czy też spoza składu rady (sejmiku), również obowiązuje zakaz łączenia tej funkcji z mandatem posła lub senatora. Procedura jest identyczna jak wyżej opisana, a zatem tylko oświadczenie o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska lub funkcji będzie skutkowało zmianami w składzie osobowym zarządu.Jeśli rezygnację złoży starosta lub marszałek województwa, który jest przewodniczącym zarządu, to w pierwszej kolejności zarząd przyjmuje rezygnację. Następnie rada powiatu lub sejmik województwa podczas najbliższej sesji podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego zarządu. To z kolei pociąga za sobą wybór nowego zarządu przez radę powiatu lub sejmik województwa.Jeśli rezygnację z członkostwa w zarządzie składa osoba niebędąca jego przewodniczącym, rada powiatu/sejmik województwa podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu. Zobowiązuje to starostę/marszałka województwa do przedstawienia radzie powiatu/sejmikowi województwa nowej kandydatury na członka zarządu.
Reasumując: osoba sprawująca mandat radnego lub wójta albo będąca członkiem zarządu powiatu lub województwa, która została wybrana do parlamentu, musi dokonać dwóch czynności, by nie utracić mandatu posła/senatora: najpierw złożyć pisemne zrzeczenie się mandatu lub rezygnację, a następnie złożyć marszałkowi Sejmu/Senatu oświadczenie o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska lub funkcji.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA