fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Będzie termin na złożenie ślubowania

Fotorzepa, Darek Gorajski DG Darek Gorajski
W czasie choroby lub aresztowania wójta przed ślubowaniem ma go zastąpić osoba wskazana przez premiera
Grupa posłów wniosła do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Zawiera on przepisy, które mają być rozwiązaniem sytuacji, w której wójt zachoruje przed złożeniem ślubowania na sesji rady.
Po upływie kadencji wójt pełni swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego, czyli do złożenia przez niego ślubowania. Tak wynika z obowiązującego art. 29 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (usg). Jednocześnie przepisy nie wyjaśniają, jak długo były wójt może pełnić te obowiązki wówczas, gdy nowo wybrany zachoruje i z tego powodu nie będzie mógł ślubowania złożyć. Z sytuacją taką mamy obecnie do czynienia w Oświęcimiu.
Rozwiązaniem tego problemu ma być zaproponowany przez posłów nowy art. 28g ust. 3a ustawy, zgodnie z którym w razie gdy przemijająca przeszkoda w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta zaistnieje przed złożeniem ślubowania, kompetencje wójta przejmuje osoba wyznaczona przez prezesa Rady Ministrów. Namiestnik premiera obejmie zatem władzę w gminie nie tylko wówczas, gdy nowy, lecz jeszcze niezaprzysiężony wójt zachoruje, ale również gdy zostanie tymczasowo aresztowany, osadzony w więzieniu bądź ukarany aresztem (art. 28g ust. 1 usg).
Zaproponowana nowelizacja zmienia również zasady składania ślubowania przez wójta. Tak jak obecnie zasadą pozostaje, że nowo wybrany wójt składa je na zwołanej w tym celu sesji rady, która ma się odbyć w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów.
Nowością są dwa ustępy – 2 i 3 – dodane do art. 29a ustawy o samorządzie gminnym. Pierwszy z nich przewiduje możliwość złożenia przez wójta ślubowania na piśmie. Informację o tym należy podać do publicznej wiadomości mieszkańców gminy w drodze obwieszczenia lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na jej terenie.
Z kolei nowy ust. 3 zakreśla termin, w jakim wójt powinien ślubowanie (na sesji rady lub na piśmie) złożyć. Wynosi on trzy miesiące od dnia ogłoszenia wyboru wójta. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z odmową jego złożenia, a w konsekwencji powoduje wygaśnięcie mandatu szefa gminy i konieczność przeprowadzenia przedterminowych wyborów.
etap legislacyjny: po pierwszym czytaniu w komisji sejmowej

Powiedzieli dla „Rzeczpospolitej"

Agnieszka Piskorz-Ryń adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego UKSW
Kwestia wykonywania władzy publicznej w gminie w razie niemożliwości złożenia przez wójta ślubowania musi być uregulowana w ustawie samorządowej. Wprowadzone rozwiązanie, że obowiązki wójta przejmuje osoba wyznaczona przez prezesa Rady Ministrów, zasługuje na aprobatę. Negatywnie odnieść należy się zaś do możliwości pisemnego złożenia ślubowania. Nie służy ono interesowi wspólnoty samorządowej, jest nawet z nim sprzeczne. Możliwość złożenia przez osobę chorą, która nie zdoła przybyć na sesję rady gminy, pisemnego ślubowania utrwala stan bezradności i naraża gminę na dodatkowe koszty. W razie złożenia ślubowania nie ma bowiem możliwości wyznaczenia osoby pełniącej funkcję wójta. Jest on nieobecny, korzysta jednak z pełni świadczeń przysługujących pracownikom.
 
Stefan Płażek adiunkt w Katedrze Prawa Samorządowego UJ
Mieszkańcy mają święte prawo do tego, aby gminą rządziła osoba, którą sami wybrali, a nie wyznaczony przez premiera namiestnik. Dlatego uważam, że zaproponowane w projekcie rozwiązanie jest złe. Lepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie mechanizmu weryfikującego przesłankę „tymczasowości", o której mowa w art. 28g ust. 1 usg. Np. w ten sposób, że po tylu a tylu dniach choroby rada występuje z pytaniem o prognozy powrotu wójta do pracy. Wówczas gdy prognozy są negatywne, rada powinna mieć kompetencję do odebrania wójtowi mandatu i rozpisania nowych wyborów. Taka konstrukcja pozwoliłaby uniknąć bezterminowych rządów namiestnika. Nowelizacja wprowadza również instytucję pisemnego ślubowania. Robi to jednak w sposób pozwalający wójtowi zignorować – bez ważnej przyczyny – sesje rady zwołane w tym celu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA