Egzekucja przerywa bieg terminu

Jeśli na skutek błędu w rozliczeniu nie zapłacimy podatku, to po pięciu latach od terminu płatności urząd nie może już od nas wymagać zapłaty. Niekiedy jednak termin przedawnienia może się wydłużyć. Tak jest, gdy urząd podejmie próbę wyegzekwowania zaległości
Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego wynosi pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przedawnienie następuje z mocy prawa, bez potrzeby wydawania odrębnej decyzji organu podatkowego. Jednak zgodnie z art. 70 § 4 ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następnego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Możliwe jest kolejne przerwanie biegu przedawnienia poprzez zastosowanie dalszych środków egzekucyjnych.Pamiętajmy, że zarówno zastosowanie środka egzekucyjnego, jak i zawiadomienie podatnika powinno nastąpić przed upływem pięcioletniego terminu przedawnienia. Samo doręczenie tytułu wykonawczego nie przerywa biegu przedawnienia, jeżeli nie jest połączone z zastosowaniem środka egzekucyjnego i zawiadomieniem o jego zastosowani...
Źródło: SPINKA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL