fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Zanim kupisz, sprawdź granice nieruchomości

Każda nieruchomość musi mieć wytyczone granice na gruncie. W sytuacji, gdy te granice nie są określone, gdyż z upływem czasu nastąpiło ich zatarcie lub powstał spór co do ich przebiegu, konieczne jest przeprowadzenie postępowania rozgraniczającego.
Rozgraniczenie ma na celu ustalenie przebiegu granic poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami oraz sporządzenie dokumentacji.
Wszczęcie postępowania następuje na wniosek. Może go złożyć każdy z właścicieli nieruchomości sąsiednich, jak również każdy ze współwłaścicieli (SN 30.03.1962 r., III CR 237/62). Organem właściwym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wniosek mogą złożyć także inne osoby, o ile wykażą swój interes prawny w dokonaniu rozgraniczenia (SN 3.01.1956 r. IV CR 1/56, poz. 60). Organ wszczyna postępowanie w drodze postanowienia, które doręcza stronom. Istnieje również możliwość wszczęcia postępowania z urzędu. Z urzędu wszczyna się postępowanie w ściśle określonych przypadkach, na przykład przy scalaniu gruntów, w celu realizacji potrzeb gospodarki narodowej lub gdy rozgraniczenie uzasadnione jest interesem społecznym. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta jako organ administracji publicznej może, ze względu na szczególnie ważny interes strony, wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony. Organ obowiązany jest wówczas uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania, a w razie nieuzyskania zgody - postępowanie umorzyć (art. 61 § 2 k.p.a.).
Po wszczęciu przez organ postępowania upoważniony geodeta zbiera materiał dowodowy i wzywa strony na rozprawę graniczną. O terminie tej rozprawy zawiadamia się strony przynajmniej na siedem dni przed tą datą. Nieusprawiedliwiona nieobecność strony nie stanowi podstawy do wstrzymania czynności. W trakcie rozprawy geodeta okazuje stronom granice, które wynikają z zebranego materiału oraz znaków granicznych. Jeżeli wyniknie między stronami spór, geodeta namawia strony do ugody, przedstawiając możliwości rozstrzygnięcia sporu. Ugoda zawarta przed geodetą ma moc ugody sądowej i wymaga formy protokołu granicznego. Geodeta kończy rozprawę sporządzeniem protokołu, który podpisują wszystkie obecne strony i on sam. Odmowa podpisu protokołu przez jedną ze stron nie wpływa na jego ważność, jednak powinna być w nim uwidoczniona ze wskazaniem przyczyn odmowy. W wyniku przeprowadzonego postępowania wójt, burmistrz lub prezydent może wydać decyzję o rozgraniczeniu, może też sprawę umorzyć, o ile dojdzie do ugody granicznej, natomiast w przypadku wdania się stron w spór oraz przy braku wystarczających dowodów może postępowanie umorzyć i przekazać sprawę do rozpatrzenia sądowi. Także każda ze stron niezadowolona z wydanej decyzji o rozgraniczeniu może wystąpić w terminie 14 dni od jej otrzymania o skierowanie sprawy na drogę sądową.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA