fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Komunalni administratorzy mogą zarządzać wspólnotami

Tezę, że gmina może zarządzać przedmiotem swojej współwłasności, wspierają konsekwentnie orzeczenia sądowe oraz głosy nauki prawa - twierdzi stanowczo specjalista z Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Poglądy przeciwne z oczywistych względów lansują przede wszystkim prywatni zarządcy nieruchomości albo osoby z nimi związane.
Z ich przekonaniami nie sposób się zgodzić. Prawo do zarządzania przedmiotem swojej własności (współwłasności) wynika bezpośrednio z przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o własności lokali. W żaden sposób nie można wywodzić ograniczeń w prawie do zarządzania/administrowania nieruchomością wspólną dla któregokolwiek ze współwłaścicieli, skoro art. 27 ustawy o własności lokali stanowi, że każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną.
Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. W wyroku z 11 sierpnia 1994 r. (sygn. SA 739/94) NSA stwierdził, że zadania te są w całości zadaniami o charakterze użyteczności publicznej (podobnie wyroki NSA: z 19 października 1994 r. - sygn. SA 1002/94, z 16 listopada 1994 r. - sygn. SA/K2283/94, oraz z 11 września 2003 r., którego sentencję cytuje Renata Krupa-Dąbrowska w"Rz" z 20 kwietnia 2007 r.). W uchwale z 20 lipca 1999 r. Sąd Najwyższy zauważył: "Jeżeli zarząd wspólnoty stosownie do określonego umową sposobu zarządu nieruchomością wspólną zlecił administrowanie nieruchomością wspólną Zakładowi Budynków Mieszkalnych powodowej gminy, to mógł jej przekazać jako administratorowi taki zakres uprawnień, jaki sam posiadał" (sygn. IIICZP19/99 OSNC 2000/2/2003) Administrowanie nieruchomością wspólną przez współwłaściciela, jakim jest gmina, nie budzi zatem przeświadczenia o łamaniu prawa nawet w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Znany sędzia cywilista Roman Dziczek pisze nadto w"Komentarzu do ustawy o własności lokali" (str. 138): "Zarządcą w umownym modelu zarządzania może być osoba prawna, także gmina, jeżeli jest współwłaścicielem danej nieruchomości". Podsumowując: żenujące są próby wpływania na decyzje wspólnot mieszkaniowych o wyborze innego (niekomunalnego) zarządcy ich nieruchomości metodą lansowania poglądu, że zarządzanie współwłasnością gminy przez zarządcę komunalnego pozostaje w sprzeczności z prawem.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA