fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Komunalni administratorzy nie mogą zarządzać wspólnotami

Wieloma wspólnotami mieszkaniowymi administrują zarządcy komunalni. Nie zawsze prawo im na to pozwala
Od kilku lat warszawskie Zakłady Gospodarki Nieruchomościami (są to jednostki budżetowe miasta) rezygnują z administrowania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych. W 2002 r. administrowały 3493 wspólnotami, w 2005 r. - 2059, a na koniec grudnia 2006 r. -już tylko 1064, w tym w dzielnicy Śródmieście 626.
- Nie możemy zarządzać wspólnotami - twierdzi Anna Szarawarska, naczelnik Wydziału Gospodarki Zasobem Mieszkaniowym w Urzędzie Miasta w Warszawie. Prawo zabrania komunalnym zakładom budżetowym oraz jednostkom budżetowym zajmować się działalnością, która nie ma charakteru użyteczności publicznej.
Według szacunków Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami w Polsce istnieje około 3500 firm zarządzających nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego. Większość z tych firm wykonuje czynności zarządu lub tylko administruje budynkami wspólnot mieszkaniowych.
- To prawda - potwierdza Józef Bajor, naczelnik Wydziału Utrzymania Zasobów Mieszkaniowych w Ministerstwie Budownictwa. Mówi o tym ustawa o gospodarce komunalnej. Zakładom budżetowym oraz spółkom prawa handlowego z udziałem kapitału gminy (art. 7 i 10) zabrania prowadzenia działalności wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej. Listę tych zadań zawiera ustawa o samorządzie gminnym. Nie ma na niej administrowania wspólnotą.
Ze spółkami jest nieco inaczej. Mogą one administrować wspólnotami mieszkaniowym, ale tylko po spełnieniu dwu warunków: kiedy w gminie panuje bezrobocie i kiedy brakuje chętnych licencjonowanych zarządców nieruchomości lub przedsiębiorców do wykonywania czynności administrowania.
Jak ocenia Józef Bajor, przepisy te nie są przestrzegane. Gminom nic nie grozi za to, że wbrew ustawie o gospodarce komunalnej administrują wspólnotami. Ustawa nie przewiduje bowiem żadnych sankcji. -To wspólnoty mieszkaniowe mogą decydować, kto ma administrować ich nieruchomością wspólną -twierdzi Józef Bajor. W każdej chwili mogą zobowiązać zarząd (w formie uchwały) do tego, by zrezygnował z jednostki komunalnej jako administratora. Jeżeli nic w tym kierunku nie robią, to taka jednostka może nimi zarządzać, i nie rodzi to żadnych komplikacji po stronie wspólnoty (ze względu na ustawę o własności lokali).
Co do jednostek komunalnych, nadzór nad ich działalnością sprawują wojewodowie, a w sprawach finansowych - regionalna izba obrachunkowa. Wojewodowie rozstrzygnięciami nadzorczymi mogą unieważnić postanowienia statutu pozwalające administrować wspólnotami, a izba obrachunkowa może kwestionować finanse.
Zakłady oraz jednostki budżetowe, które administrują wspólnotami, powołują się na wyrok z 11 września 2003 r. ośrodka zamiejscowego naczelnego Sądu Administracyjnego (II SA Wr 1234/03). Jego sentencja brzmi: "Gminny zakład budżetowy nie może zarządzać nieruchomościami nienależącymi do gminy", ale w ostatnim zdaniu mówi także, że skoro gmina jest jednym ze współwłaścicieli nieruchomości wspólnej, to zarządzanie należy do zadań o charakterze użyteczności publicznej. Wykonywane jest bowiem także na rzecz gminy i w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA